B.S. Index van de publicaties van 19 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/03/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000022325 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 29/03/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000022322 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/03/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000002021 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 29/03/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000022323 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op tw type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000011121 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - productie van vezel-cement type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000000097 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000027166 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998 tot goedkeuring van het statuut van gezinshelper type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000027167 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/11/1999 pub. 19/04/2000 numac 2000000030 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 61 betreffende het verbod tot het stellen van een maximumleeftijdsgrens bij werving en selectie voor leden van de gemeentepolitie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/12/1998 pub. 19/04/2000 numac 2000000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Interministeriële omzendbrief over de gevolgen van de Schengen-Overeenkomst in het domein van de grenscontrole en de politiële en gerechtelijke samenwerking. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000021198 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 februari 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 maart 2000, Die zaa

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000011220 bron ministerie van economische zaken Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 78 van 18 april 2000, blz. 11860, moeten de laatste vier alinea's vervangen worden door de volgende tekst : 1 MAART 2000. - Ministerieel besluit nr. 79 houdende(...) De Minister van Economie, Gelet op de wet van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000022232 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : - worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 28 april 2000, de mandaten va de heren : Car type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000022226 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Beheerscomité. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : - worden hernieuwd voor een termijn de heren B

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000009382 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Brussel waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Vlaams-Brabant : 1 ; - voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te(...) - rechter in de rechtbank van eers

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000003186 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 517 van 24 maart 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000003187 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 498 van 17 maart 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000003190 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 406 van 10 maart 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000003189 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 526 van 20 maart 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000003191 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 248 van 15 maart 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000003188 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 510 van 20 maart 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000016110 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 wordt de heer Laevens, Joseph, met ingang van 1 oktober 1999 in vast verband benoemd tot informaticus in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het Ministe (...

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000016100 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 19/04/2000 numac 2000012178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 28 maart 2000 is de N.V. Willich-Revisma, Oude Brug 10 te 2900 Schoten, erkend geworden in klasse 5 v(...) (...)
^