B.S. Index van de publicaties van 20 april 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000024008 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand. - Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. - Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000041304 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000000254 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de aanvraag en vernietiging van de identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten type koninklijk besluit prom. 30/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000003233 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de rand van de muntstukken van 2 euro die deel uitmaken van de eerste serie euromuntstukken type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000022273 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor 2000, van de bepalingen van artikel 71 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000022281 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidshof te Brussel . - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 4 november 1999, wordt aan de hee(...) Hij wordt ertoe gemachtig type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000002015 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000022324 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1996 houdende de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, "Net Brus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het toezicht op het naleven van wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000035351 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van de benoemingen van een aantal prominenten van het Belgische Rode Kruis type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000035369 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor de hogescholen en de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000035349 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000035366 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 14, § 5, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000035211 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake het verzoek om afwijking krachtens artikel 6 van het decreet van 15 juli 1997 houdende invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen

decreet

type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027054 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000016107 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen In elk van de onderstaande arbeidshoven en -rechtbanken is er één plaats te begeven van een raadsheer of rechter in sociale zaken, als zelfstandige : - Arbeidshof te Brussel - Arbeidsho

document

type document prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000042004 bron ministerie van financien

erratum

type erratum prom. 03/06/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot vastlegging van de Titels I tot VII van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening die van toepassing is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum type erratum prom. 06/11/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000016104 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 20, §§ 2 en 3, 26 en 35 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfs type erratum prom. 28/01/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000000185 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 tot inschrijving door de gemeenten van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling . - Errata type erratum prom. 13/01/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000031102 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2000 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. - Erratum type erratum prom. 12/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling voor de vrijstelling van de sociale bijdragen gevraagd door een zelfstandige, van het model van het inlichtingsformulier A bedoeld in artikel 89 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen r

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000009386 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Ieper Bij beschikking van 1 december 1999 werd de heer Leire, J., erevoorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Ieper, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 16 april 2000, om het (... type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000009374 bron ministerie van justitie Algemene inspectie van de gerechtelijke politie bij de parketten. - Vacante betrekking van inspecteur-generaal. - Oproep tot de kandidaten Er wordt de magistraten van het openbaar ministerie ter kennis gebracht dat : 1° de betrekking van insp De inspec

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000009385 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 77 van 15 april 2000, blz. 11771, dienen, in de tiende lijn van de Franse tekst, de woorden juge consulaire au te worden vervangen door de woorden président consulaire du.

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000003098 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 23 februari 2000. De voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000003165 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 11 maart 1999, wordt de op 31 dece(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000000213 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 7 december 1999, wor De verg type vergunning prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000000209 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 30 novem type vergunning prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000000203 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 3 dece De hee type vergunning prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000000206 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning als bewakingsonderneming in toepassing van artikel 2 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ophe Bij type vergunning prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000000207 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 15 fe (...)

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000003150 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commiss type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000003099 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commiss type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 16/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000003172 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie van het Bank- en Financiewezen houdende toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen of tussen dergelijke ondernemingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen en w

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000009257 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 60 7 maart 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 490/2000 van de Commissie van 6 maart 2000 tot vaststelling van forfaitai(...) Verordening (EG)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 1999031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000 type overeenkomst prom. 16/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 1999031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 20/04/2000 numac 2000031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2000 wordt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de Stad Brussel voor de afscherming van uitstalramen van ha (...

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 15/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000003171 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren
^