B.S. Index van de publicaties van 26 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000012317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 10 april 2000 is aan de heer Le Moine, Marcel, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer, als werkgever, bij het arbeidshof van Brussel. Bij konink Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 31/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000016116 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van de heffingen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten ten laste van producenten en van kopers van melk en room voor de controle en de prestaties van de overhe type koninklijk besluit prom. 23/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000000295 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van toekenning van financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type koninklijk besluit prom. 16/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000016097 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de premieregeling, de productiequotaregeling en de toekenning van de specifieke steun aan de telersverenigingen in de sector ruwe tabak type koninklijk besluit prom. 07/04/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000000314 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de administratieve geldboetes, bedoeld in artikel 19 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000022250 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 1999 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000027172 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 maart 2000 wordt de door de n.v. "Commercial assistance and trading cooperation" aangevraagde erkenning voor de ophaal van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd. Bij ministerieel besluit va Bij ministerieel beslui type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000000287 bron ministerie van binnenlandse zaken Rampenplan voor hulpverlening voor nucleaire risico's. - Vaststelling Bij ministerieel besluit van 4 april 2000 houdende vaststelling van het rampenplan voor hulpverlening voor nucleaire risico's en behoudens de bepalingen betreffende de noodpl Dit bes type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000003234 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1998 tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend ve

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de gebiedsgerichte verscherpingen zoals bedoeld in artikel 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies en 17 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreinigi

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000027173 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 8 april 2000 wordt de heer Alain Rosenoer met ingang van 7 april 2000 's avonds eervol ontslagen uit zijn functie van Kabinetschef van de Minister van Tewerkstelling, Vorming en Huis De he

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij bindend wordt verklaard de beslissing van 9 maart 1998 van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie inzake toegang tot de vormingsessies v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000000317 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Benoeming van hoofdofficieren bij de rijkswacht Bij koninklijk besluit nr. 640 van 17 maart 2000 worden benoemd, op datum van 26 maart 2000, in het operationeel korps van de rijkswacht, in de graad van : - kolonel bij de rijkswa - luitenan

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000053856 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Salmon, André Salmon, André Henri Joseph, ongehuwd, geboren te Luik op 29 mei 1920, wonende t Alvorens te

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000009403 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de arbeidsrechtbank te Dendermonde : 1; - rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1; - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt : 1; - plaat - substituut-krijgs type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij de arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Marcel Le Moine De betrokken o De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000012312 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne De betrokken organisaties worden verzocht de kand De voordra type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000012316 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen v De voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000009401 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 april 2000 : Zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg : - te Dendermonde, Mevr. Bruyland, H., rechter in de arbeidsrechtbank te Dendermonde; - te Gent, de heer De Gr - is de heer Van D

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000000318 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant-chef bij de rijkswacht Dhyne, G., wordt, op datum van 2 mei 2000, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Namen. Adjudant-chef bij de rijkswacht Prevost, R., wordt, op datum van 3 juli 2000, Adjudant b

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 26/04/2000 numac 2000009267 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 66 14 maart 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 200 * Beschikking van de C
^