B.S. Index van de publicaties van 27 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000009375 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1995 tot bepaling van de inhoud van het aanvraagformulier inzake naturalisatie en de bij het verzoek te voegen akten en stavingsstukken en tot vaststelling van de datum van inwerk type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000015033 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kanselarijcarrière Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 februari 2000 werd de heer Jozef Baerten, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, met ingang van 1 september 1998 bevorderd tot de eerste administratieve klasse. Het beroe Deze termijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000015032 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2000 werd Mevr. Danièle Guilbert, ambtenaar van de derde administratieve klasse, ontheven van haar functie bij het Hoofdbestuur en belast met de functie van Permanent V Bij konin type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000014101 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000011059 bron ministerie van economische zaken Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 13 juni 1999 wordt aan de heer Reynaert, Hubert A., industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 maart 2000, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wor De heer type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012150 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die elektronische systemen en programmatuur op het gebied van telecommunicatie, lucht- en ruimtevaart en afgeleide toepassingen ontwerpen en vervaardigen, gelegen in de streek van Charleroi en die type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012167 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die stalen buizen vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Flémalle, en onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbe type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012137 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die individuele verwarmingsapparaten, verwarmingsketels en inbouwcassettes ontwerpen en vervaardigen, gelegen in de provincie Namen en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, m type koninklijk besluit prom. 15/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000022262 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012123 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven- en zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk ressorteren type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012128 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen ressorteren type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012135 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012127 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen van de sector die onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van Waals-Brabant ressorteert

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor de Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 03/04/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000021186 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000003255 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten De aandacht van de werkgevers en van de andere schul Voormeld uits

document

type document prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000014091 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Luchtvaart Expert kwaliteitsprocedures met betrekking op de Certificatie van de bouw van luchtvaartproducten De JAA gevestigd in Hoofddorp, Nederland, harmoniseren op Europees vlak allerhande techni(...) Eén van deze regelementeringen i

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/12/1999 pub. 27/04/2000 numac 2000029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de ontbinding van het Bureau voor Aids-preventie, en tot uitvoering van artikel 12 van het decreet van 16 april 1991 houdende oprichting van het Bureau voor Aids-prev type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/12/1999 pub. 27/04/2000 numac 2000029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 1999 waarbij de gelijkwaardigheid tussen sommige buitenlandse bekwaamheidsbewijzen uitgereikt op het einde van de secundai

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000015026 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Hoofdbestuur Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000 wordt de heer Fourman, Michel stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 september 1999 met ranginneming op 1 september 1998, in het Franse taalkader van he (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000000327 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 7 april 2000 wordt de heer Vermeir, Lucien, benoemd tot commissaris van politie van de stad Brussel . Bij koninklijk besluit d.d. 7 april(...) (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000053857 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Buijs, Dina Dina Buijs, weduwe van Jan Theodoor Suurman, geboren te Rotterdam o(...) Alvorens te beslis

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000009409 bron ministerie van justitie Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Luik en van de provincieraad van Luik tot een plaats van ondervoorzitter vacant in de rechtbank van eerste aanleg te Luik Kandidaten voorgedragen door het hof van beroep : Eerste ka De heer Bras

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000009408 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 april 2000 : Zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : - Mevr. Debbaudt, I., gerechtelijk stagiair bij het parket van de recht - de heer Van Li

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000095022 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van de intrekking van de toelating aan een onderneming met maatschappelijke zetel in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België om activiteiten bij wijze van vrije dienstverr De Fra

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/02/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de vergoeding ten gunste van de leden van de mediaraad

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000016115 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 wordt de heer Wauthier, Albert, adviseur-generaal bij het Bestuur voor het KMO-Beleid , in overtal bekleed met de graad van directeur-generaal (rang 16) bij (...) Overeen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000031035 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 en 14 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de al Het lab

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 27/04/2000 numac 2000000303 bron ministerie van binnenlandse zaken Provinciaal Gouvernement van Waals-Brabant Adreswijziging Vanaf 25 april 2000 zullen de diensten van het Provinciaal Gouvernement van Waals-Brabant toegankelijk zijn voor het publiek op hun nieuw adres, chaussée de Bruxelles 61, te 1300 Wavr (...)
^