B.S. Index van de publicaties van 28 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/04/2000 pub. 28/04/2000 numac 2000012144 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 28/04/2000 numac 2000022348 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot uitvoering van de artikelen 8, 13, § 2, en 14 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 28/04/2000 numac 2000012122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld door de VZW « Soeurs de la Providence et de l'I.C. Province du Sud » type koninklijk besluit prom. 15/03/2000 pub. 28/04/2000 numac 2000012080 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduurvermindering in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 07/04/2000 pub. 28/04/2000 numac 2000022329 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000011119 bron ministerie van economische zaken Afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « Antverpia Leven » , naamloze vennootschap waar(...) - « Levensverzekeringen, niet ver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000031114 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Welzijnszorg. - Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg Erkenning Bij ministerieel besluit van 20 maart 2000 wordt de vzw « ADL Germinal » F. Légerstraat 50/02, te 1140 Brussel, erkend van 23 december 1999 tot 22 december 2004, voor he ( type ministerieel besluit prom. 02/03/2000 pub. 28/04/2000 numac 2000011112 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 28/04/2000 numac 2000035391 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die aan het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen toebehoren

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000003169 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het - octrooien, e

document

type document prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000011214 bron ministerie van economische zaken Administratie van de Kwaliteit en de Veiligheid Overlegvergadering i.v.m. pseudo-speelgoed Naar aanleiding van enkele zware ongevallen met pseudo-speelgoed is(...) Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de heren Chris Van Der Cruyssen (

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2000 pub. 28/04/2000 numac 2000029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 januari 1998 houdende de benoeming van de leden van de Hoge raad voor psycho-medisch-sociale begeleiding

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000031085 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en Bij min

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000022317 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische raad voor ziekenhuisverpleging ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2000, dat in werking Bij hetzelfde type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000022210 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Commissie voor begrotingscontrole ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000, dat in werking treed Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000002024 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoeming. - Ontslag Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer Ysebaert, Marc, adviseur in informatica, door verandering van graad in de graad van adviseur van het Openbaar Ambt benoemd bij het Ministerie van Ambtenarenz Overeenkom

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/04/2000 numac 1999053833 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lemer, Fajga Rywka Lemer, Fajga Rywka, weduwe in eerste huwelijk van Rozen, Fiszel, en in Alvorens te be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000000236 bron ministerie van binnenlandse zaken Vacante betrekking van secretaris-generaal. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2000, bladzijde 9059, lezen regel 38, in de Franse versie : "1998" i.p.v. "1985".

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000041704 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000014061 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De exploitant van rijschool « Européenne Meiser », erkend onder het stamnummer 2147, is sedert 1 november 1999 Alain Berghmans. De exploit (...)

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 28/04/2000 numac 2000012357 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Bergen Op 7 maart 2000 werd de heer Maesschalck, André, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend m (...

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 28/04/2000 numac 1999033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 29 april 1999 worden de hierna vermelde personen als werkende en als plaatsvervangende leden van de Raad van Beroep benoemd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^