B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012165 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000000269 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten ALKEN. - Bij koninklijk besluit van 29 maart 2000, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012186 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000012362 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 16 april 2000 is de heer Lemmens, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof van Antwerpen. Bij ko (...) type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012188 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000027179 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 7 maart 2000 wordt de prehistorische grot van het « Bois de Wérimont » erkend als ondergrondse holte met een wetenschappelijke waarde. De toegang ertoe is gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeent Bij type ministerieel besluit prom. 04/04/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016089 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van levera type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000022269 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016066 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000022311 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raadgevend Comité voor de pensioensector Bij ministerieel besluit van 31 maart 2000 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité voor de pensioens Bij h type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000027178 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 maart 2000 wordt de door de n.v. « Commercial Assistance and Trading Cooperation » aangevraagde erkenning voor de ophaal van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd. Bij ministerieel besluit van 22 ma Bij ministe type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000011222 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de opleidingen in het onderwijs voor sociale promotie waartoe ook voltijds leerplichtigen worden toegelaten

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000011224 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 00/0020 - Lyfra-Partagro N.V./ Guy Dupont S.A. Op vrijdag 21 april 2000, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een Volgens

document

type document prom. -- pub. 04/05/2000 numac 1999033119 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van 18 oktober 1999 werden volgende personen tot werkende respectievelijk plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap aangewezen : Voor de raadplegin type document prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Benoeming Op bladzijde 4723 van de tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2000 dient gelezen te worden : « Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 1999 wordt (...) (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 januari 2000 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat aan te nemen (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2000, wordt artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commi Dat bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Arbeidsgeneeskundige diensten. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2000 wordt de interbedrijfsgeneeskundige dienst ASBL SEMIBRA te Brussel erkend voor een territoriale bevoegdheid over de bedrijven Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raden van de Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2000 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 tot benoeming van de leden van de Dit bes

erratum

type erratum prom. 30/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012244 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid. type erratum prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Institut supérieur d'Architecture de la Communauté française de Bruxelles. - Nomination de membres du Conseil d'administration. Errata Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier 1999.... Au du 27 octobre 1999, - du Cons

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Voor de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000012358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 april 2000 is de heer Vangerven, Joannes, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer De Winter, Luc, Bij kon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000009421 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek : 1 ; - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1; - van de rechtbank van eerste aanleg t(...) - van de recht type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000009420 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De vacante betrekking van beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 april 2000, bladzijde 12837, regel 10, wordt (... type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000012163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van Mevr. Nicole Dethinne-Delplanche De b type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000012363 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Luc Lemmens De bet De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000012361 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Marc Buysse De betro De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000009422 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 1999, in werking tredend op 11 mei 2000, is de heer Hoche, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, in ruste gesteld. Bet Bij ministe

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 04/05/2000 numac 2000035324 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als bodemsaneringsdeskundige. - Schorsingen Bij besluit van de administrateur generaal van 22 februari 2000, werd de vennootschap BMM Milieukundig Adviesbureau bv, opgericht Bij beslu
^