B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000011108 bron ministerie van economische zaken Wet houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type wet prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000009396 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 12 maart 2000, is machtiging verleend aan juf. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, de heer ****, ****, geboren te **** **** **** type wet prom. 12/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000011096 bron ministerie van economische zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000009419 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1974 houdende vaststelling van de commissies belast met het afnemen van examens over de taalkennis voor doctors en licentiaten in de rechten type koninklijk besluit prom. 03/04/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000011202 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken om de functies van verslaggever bij de Dienst voor de Mededinging, zoals bedoeld in artikel 14, § 2, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000057 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van 1998 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000105 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 december 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaard type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de soci type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000104 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen met betrekking tot de sociale verkiezingen type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000037 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 28/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende afwijzing van het verzoekschrift om de bescherming van de beroepstitel en de vastlegging van de voorwaarden tot uitoefening van het beroep van automobieldeskundige, ingediend door de Beroepsvereniging der Automobieldeskundigen type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000022195 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1967 tot vaststelling van de vergoedingsbedragen tot terugbetaling in de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen verleend door de vroedvrouwen en de paramedische m type koninklijk besluit prom. 06/04/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000022340 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 05/05/2000 numac 1999000869 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 5 type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 05/05/2000 numac 1999000893 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Milieucollege. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 2000 wordt : Mevr. Carole Billiet wordt met ingang van 25 mei 2000 voor een ambtsperiode van drie jaar tot lid van het Milieucollege benoemd. D (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000027187 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 1997 tot toekenning van een subsidie van 180 miljoen frank aan het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" met het oog op het optrekken van wo type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000027186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de berekening, inning, invordering, vrijstelling en terugbetaling van de belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater

document

type document prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000033012 bron duitstalige gemeenschap Toelatingen tot stage Bij besluit van de minister van 29 november 1999 worden de hierna vermelde personeelsleden van het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd onderwijs in het aangegeven ambt en in de aangegeven onderwijsinrichting tot Voor de

erratum

type erratum prom. 13/06/1999 pub. 05/05/2000 numac 2000015017 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet tot aanpassing aan de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Europese gemeenschappen. - Erratum type erratum prom. 13/06/1999 pub. 05/05/2000 numac 2000015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet tot aanpassing aan de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Europese gemeenschappen. - Erratum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000021221 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoeming Bij koninklijk bes(...) Koninklijke Sterrenwacht van België. - Benoemingen (Werving ingevolge de publicatie der vaca(...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000009424 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hoei : 2. Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1999. De kandidaturen voor een benoemin Voor elke kandi type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000003237 bron ministerie van financien Vacante betrekking van directeur-generaal van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten De betrekking van directeur-generaal van de Administratie der douane en accijnzen bij het (...) Kunnen ben

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/02/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de begin- en einddatums van het schooljaar en van de vakanties voor het schooljaar 2000-2001

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000000214 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst in toepassing van artikel 2 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli Bij type vergunning prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000000212 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 29 nove De verg type vergunning prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000000273 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 3 dec De ver

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 05/05/2000 numac 2000000345 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Benoeming van hoofdofficieren bij de rijkswacht Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 april 2000, blz. 13207, tweede streepje, voorlaatste naam, leze men : "De Mesmaeker, M.", in plaats van : "De Desmaeker, M (...)
^