B.S. Index van de publicaties van 16 mei 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/04/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000003235 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 171, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000016090 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000000398 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk Besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone o type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000022383 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de aflevering van de farmaceutische specialiteit Mifegyne type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000022307 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de t type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000012400 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 27 april 2000 is aan de heer Reynders, Robert, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Tongeren. Bij Bij koninklijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000011209 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe type ministerieel besluit prom. 10/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000000219 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de instellingen belast met het uitvoeren van de onderzoeken, de verificaties en de testen bedoeld in het koninklijk besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de procedure van de goedkeuring van a type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003219 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen. - Mutatie Bij ministerieel besluit van 26 augustus 1999, wordt de heer Vyverman, D.P.R., directeur bij de centrale diensten van de Administratie der directe belastingen, in dezelfde graad, met ingang van 1 (... type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000022308 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 november 1996 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/1999 pub. 16/05/2000 numac 2000031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basis-overlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000035408 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht van personeel van de psycho-medisch-sociale centra of de centra voor medisch schooltoezicht naar de centra voor leerlingenbegeleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000027199 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van de verenigingen voor geïntegreerde gezondheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/05/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000000399 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot intrekking van de omzendbrief van 7 oktober 1999 in toepassing van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men type omzendbrief prom. 10/04/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000000366 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriele Omzendbrief : PZ 1 : Opstart lokale politie. - Verdere uitwerking geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000014107 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Bericht. - Bijwerking van de inventaris van de reglementen bedoeld in de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen I. Regle

document

type document prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000040803 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand maart 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand maart 2000 146,52 punten bedraag(...) Het definitef inde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de « Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique »

erratum

type erratum prom. 17/02/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000022292 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2000, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type erratum prom. 03/09/1999 pub. 16/05/2000 numac 2000022333 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 augustus 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers. - Erratum type erratum prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000000375 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor regularisatie. - Aanstellingen Erratum Dit koninklijk besluit werd gepubliceerd bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2000, tweede uitgave, blz. 13785. In de Nederlandse en Franse teksten dient de volgende Artikel 1,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003205 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998, wordt Mevr. Bricout, E.-L.A., directeur, met ingang van 1 september 1998, benoemd tot de graad van auditeur-generaal van financiën bij de Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003201 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998, wordt de heer Lambert, C.A.E., inspecteur van financiën bij de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven, Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003203 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd bij de Administratie der thesaurie tot de graad en op de datum aangegeven in de kolommen 3 en 4 Voor de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003245 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1998, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd bij de centrale diensten van de Administratie van het kadaster, met ingang van 1 juli 1997, tot Voor de r type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000000192 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, wordt de heer Emmanuel Hendrickx, m.i.v. 1 maart 2000, benoemd tot Gouverneur van de Provincie Waals-Brabant, ter vervanging van de heer Valmy Féaux, tot het pensioen toegelaten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003206 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 1998, wordt de heer Six, C.G.C., auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der directe belastingen, met ingang van 1 okto Hij wo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003223 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 december 1999, worden, met ingang van 1 november 1999, benoemd bij de centrale diensten van de Administratie der directe belastingen : tot de graad van direct de heren Sc type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003197 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 januari 1998, wordt Mevr. Dorchies, L.D.I.M., gedetacheerd adjunct-controleur bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, er benoemd, m Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003195 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 april 1998, worden Mevrn. Declerck, M.; Isbecque, C.; de heer Rommens, B.; Mevrn. Jacoby, C.; Colmant, M.-P, en Spiegels, S., adjunct-adviseurs, met ingang van 1 juli 1997 De voo

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000031132 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het college van de Franse Gemeenschapscommissie tot opschorting van de opening van rusthuisbedden

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000021230 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000012403 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Willy Cosijns De betrokken organisaties wo De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000009449 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een Voor elke kan type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000012401 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer Robert Reynders De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000012399 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Mechelen, ter vervanging van de heer Roger Vermeulen De betrokken organisati De voor

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000003238 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 407 van 10 april 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000009448 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2000 : Zijn benoemd tot substituut-arbeidsauditeur : - bij de arbeidsrechtbank te Turnhout, de heer Maes, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanto - bij de arbe

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000021132 bron arbitragehof Arrest nr. 25/2000 van 1 maart 2000 Rolnummer 1587 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 8 tot en met 27 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de inkomste Het Arbitr type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000021231 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 8 maart 2000 in zake E. Lambert en C. Belaire tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in 1. Het

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000012366 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria (...) Bij ministerieel besluit van 25 april 2000 is het laboratorium van het Provinciaal Centrum voor Mil(...) type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 16/05/2000 numac 2000012365 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 25 april 2000 is de Srl Decam, Via Milano 1, te 20020 Lainate (Italië), erkend geworden in klasse(...) Bij ministerieel besluit van 25 april 2
^