B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000329 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, alsook de gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932 type wet prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000009415 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 maart 2000, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, **** **** **** **** type wet prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000330 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de provinciewet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000015062 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000417 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politieoptreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022361 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000007116 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2761 van 30 maart 2000 : Worden tot Commandeur in de Kroonorde benoemd : De heren : Herbert De Bisschop, gewoon hoogleraar; Julien Van Hamme, Zij zullen vanaf 8 type koninklijk besluit prom. 19/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022442 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000338 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 19/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022443 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000011266 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 mei 2000 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente Messancy van openbaar nut verklaard ten voordel (... type koninklijk besluit prom. 19/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000022460 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines en polygechloreerde bifenylen in sommige voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000339 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal provincieraadsleden te verkiezen per provincie in functie van de bevolkingscijfers vastgesteld op datum van 1 januari 1999

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000009455 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 03/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000421 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om d type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000009293 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel Bij ministerieel besluit van 16 maart 2000 is Mevr. F. Simons benoemd tot afzetbaar lid van de Bestuurscommissie bij de gevangenissen te Vorst en Sint-Gillis. Bij ministerieel besluit va Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000027216 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 18 februari 2000 wordt het gemeentebestuur van Houffalize, vertegenwoordigd door de heer Didier Minet, voor een termijn van vijf jaar erkend als controleur van eenheden voor individuele zuivering. Deze erken Bij minis type ministerieel besluit prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000311 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling per provincie en per gemeente van de bevolkingscijfers op 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 11/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000009456 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 11/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000009454 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000027219 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2000/MINFP/004 betreffende de compensatie van de feestdagen die voor het jaar 2000 met een zaterdag of een zondag samenvallen en een dienstvrijstelling voor 27 september 2000

document

type document prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000021260 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Hoofd van de Dienst Enquêtes. - Benoeming Bij beslissing van 3 mei 2000 werd de heer Henri Berkmoes, Rijkswachtofficier, voor een termijn van vijf jaar benoemd in de hoedanigheid van Hoofd van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van toezicht Hij type document prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000009473 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Deze oproep verschijnt ter wijziging van deze in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1999 wegens een administratieve onduidelijkheid Twee betrekkingen van afdelingshoofd zij(...) Afdeling Drugs type document prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000014100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart Benoeming Bij de ministeriële besluiten van 24 maart 2000 wordt de heer G. Lannoy, hoofdscheepvaartinspecteur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart, benoemd met ingang van 11 april(...) - examen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000012452 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000 is de heer De Wachter, Willy benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Turnhout ter vervanging van Mevr. Laenen, An wier (...

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000021271 bron diensten van de eerste minister Interministeriële Conferentie voor het Migrantenbeleid Impulsfonds voor het Migrantenbeleid I. Inleiding Op initiatief van de Federale Regering is in 1991 een Fonds voor het Migrantenbeleid opgericht dat bestemd is om projecten te financie 75 % van dit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000009505 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg : - te Gent : 1; - te Luik : 2; - te Dinant : 1. De kandidaturen voor ee type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000022338 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Oproep voor kandidaten voor het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Artikel 8 van de wet 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voed(...) Dit Com

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000009504 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 mei 2000 : - is de heer De Baets, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - zijn benoemd tot rechter in de r - de heer Mi

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000021248 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 24 maart 2000 in zake Uyar Zekayi en anderen tegen W. Stevens, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000016151 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 april 2000 wordt de heer Vanhecke, Leo E.M., werkleider , met ingang van 1 september 1999, in het Nederlands taalkader, benoemd tot hoofd van een afdeling (trap III) b(...) Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000007134 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2803 van 27 april 2000, wordt Mevr. Gerda-M. De Baets, in vast verband tot adjunct-adviseur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 15 februari 2000. De graadanciënniteit van de bet (...)

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000009472 bron ministerie van justitie Bestuur burgerlijke zaken en erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, gegeven op 6 april 2000, is ten verzoeke van Mevr. Gallet, Hélène, wonende te 1 (...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000040305 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2000, 106,10 punten bedraagt, tegenover 105,80 punten in april 2000, hetgee Het gez

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000031146 bron brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege. - Adreswijziging van de zetel De zetel van het Rechtscollege, ingesteld door artikel 83 quinquies van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wordt naar het volgende adres overgebracht : Eikstra

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 07/03/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000021272 bron diensten van de eerste minister Huishoudelijk Reglement van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 31/05/2000 numac 2000022312 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité voor de pensioensector I. Plenaire vergaderingen van het Comité. Artikel 1. De Plenaire vergadering van het Raadgevend Comité voor de pensioensector, hierna het Comité genoemd, vergadert op in II. Ui
^