B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000024011 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen Ontbinding In toepassing van de artikelen 45 en 48 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en (...) type wet prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000024010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/04/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000009376 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent type koninklijk besluit prom. 07/06/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000009487 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes inzake het gebruik van de maatschappelijke enquête en het beknopt voorlichtingsrapport in strafzaken type koninklijk besluit prom. 29/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000014123 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het tweede beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000009502 bron diensten van de eerste minister, ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 29 mei 2000, werden de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemd overeenkomstig het artikel 2, 1°, van het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Raadgev Dit b type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000003348 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van een nieuw muntstuk van 50 frank, ter gelegenheid van het Europese voetbalkampioenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000014140 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 08/06/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000022465 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 30/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 18/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000022472 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1999 tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000009503 bron diensten van de eerste minister, ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bericht betreffende de samenstelling van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek De hiernavolgende lijst bevat het geheel van de leden die deel uitmaken van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Dit comité werd opgericht door het samenwerkings Gemeen type bericht prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000011285 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE C/C 00/0028 : AVEVE N.V./groep Spoormans Op woensdag 31 mei 2000, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde co Volgens

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000012460 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000 is de heer Motton, Daniel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren, ter vervanging van de heer Van den Boer, Joseph, w (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000009539 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 1. Deze plaats vervangt één van de plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2000. - substituut-procureur des Konings bij de r Deze plaat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000009541 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 is de aanwijzing van de heer Joos de ter Beerst, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van Bij ko

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000003349 bron ministerie van financien Koninklijke Munt van België. - Mededeling Met ingang van maandag 12 juni 2000 worden er reeksen van muntstukken in « Fleur de Coin » kwaliteit uitgegeven. Deze reeksen bevatten de 2 muntstukken van 50 frank uitgegeven in toepassing van het ko Bovendi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000008207 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het rijkspersoneel Toelaatbaarheidsvereisten op 20 juni 2000 : 1. onderdaan van een lidstaat van d(...) 2. Vereist dipl type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000008208 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige ingenieurs (m/v) voor het Ministerie van Landsverdediging Samenstelling van een wervingsreserve Vereiste diploma : diploma van burgerlijk ingenieur chemie of bio-ingenieur. De functiebeschrijving en v(...) Jaarlijks brutob type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000008210 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige klerken met elementaire kennis van het Duits voor het adjunct-arrondissementscommissariaat Centrale vertaaldienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Eén betrekking is thans vacant te Malmedy. De functieb(...) Jaarlijks type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2000 numac 2000008209 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige vertalers-revisoren (m/v) voor het Ministerie van Landsverdediging Samenstelling van een wervingsreserve Vereiste diploma : diploma tot afsluiting van studies over de kennis van de F(...) - licentiaat-tolk - licentiaat-ver
^