B.S. Index van de publicaties van 24 juni 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000009581 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2000 : - is de heer Dams, D., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn ambt uitoefenen en er moeten verb - is de heer Til type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022398 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011236 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 105 tot 113 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011235 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 198, 199, 207, 210, 214, 239, 240, 242, 249 en 251 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011233 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 29, 30, 49, 50, 51, 62, 65, 66, 67, 86, 215, 221, 227, 233, 234 en 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022407 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur type koninklijk besluit prom. 29/03/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000012200 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011234 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19, 20, 28, 31, 34 en 74 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011256 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de ijsroombekers van het merk « MIO », model « PINGU »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022377 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022373 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 13/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000021309 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 13/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000021308 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 13/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000021307 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 13/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000021306 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 16/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000014139 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot vaststelling van een afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022374 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022375 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/03/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000012199 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 29 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000027258 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het bedrag van de heffingen en van het tolgeld in de autonome haven "du Centre et de l'Ouest"

decreet

type decreet prom. 31/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het repertorium van de gegroepeerde opties

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000000473 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de kiesverrichtingen op 8 oktober 2000 type omzendbrief prom. 30/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000027257 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de nadere regels voor de gelijkstelling van door buitendiensten verstrekte diensten met personeelskosten en betreffende de raming daarvan in voltijdse equivalenten

document

type document prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000003267 bron ministerie van financien Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij koninlijk besluit van 14 december 1999 worden de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren, met ingang van 1 mei 1999, benoemd tot de graad en op de standplaats vermeld tegenover hun naam. Voor de raadpleging v

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » (Federatie van de onafhankelijke gesubsidieerde vrije inrichtingen) om de uitvoering te verz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Secrétariat général de l'Enseignement catholique » (Algemeen Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) om de uitvoering te verzekeren van de vorming tijdens d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné » (Raad van de Inrichtende Machten van het gesubsidieerd neutraal officieel ond

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000003376 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie van het kadaster van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de c(...) Kunnen b type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000009582 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te : - Gent : 1; - Luik : 2; - Doornik : 1; - substituut-procureur des Konings - plaatsvervangend rechter type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000012476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Paul Mortiaux De betrokken organisaties worde De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000009578 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 mei 2000 is aan de heer Naeyaert, H., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brasschaat. Bij koninklijke besl - is de heer W

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000003283 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 11 mei 2000. De Voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000003277 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 18 januari 2000 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 3 mei 2000. type lijst prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000003375 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 9 juni 2000, wordt de op 31 decemb(...) 1. de schrapping van de registratie van «

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000003362 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut v

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000015081 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 31 mei 2000 hebben H.E. de heer Slaheddine Ben M'Barek, de heer Shunichi Satoh, de heer Volodymyr Khandogiy en de heer Ferit Hoxha de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te over Begele

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000009426 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 98 19 april 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 200 * Beschikking van de C

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 30/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000003363 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 10/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000003294 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 10/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000003292 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 31/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000003369 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 24/06/2000 numac 2000012477 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Op 4 mei 2000 werd de heer Mortiaux, Paul, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen (...
^