B.S. Index van de publicaties van 5 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000021251 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 41/2000 van 6 april 2000 Rolnummer 1577 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 20, type wet prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000021250 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 29/2000 van 21 maart 2000 Rolnummer 1615 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het militair personeel, gesteld door het Militair Gerechtshof. Het samengesteld type wet prom. 16/07/1996 pub. 05/07/2000 numac 1999015212 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mongolië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 3 maart 1992 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 57 jaar type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012509 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000009445 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000 : 1° worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de i 2° worden de s type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000009585 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2000 werden de koninklijke besluiten van 1 oktober 1999 houdende de bevordering door verhoging in graad tot de graad van eerstaanwezend directeur bij de bu de heer type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000000428 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van di type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012508 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te kunnen aangaan type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van collectieve arbeidsovereenkomste type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012510 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1999 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, b) waarbij algemeen verbindend wordt v type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000011257 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de alle-terrein-fietsen met telescopische vork van het merk « ALL BIKE'S », model 26", tweekleurig grijs/zwart met grijze vork, gefabriceerd door de firma type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012093 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobus type koninklijk besluit prom. 13/06/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000000450 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging inzonderheid van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de uitvoering van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012108 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000027270 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 2 mei 2000 wordt de heer Emmanuel Heylen met ingang van 1 januari 1999 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministeriële besluiten van 2 mei 2000 worden de heren Pierre-Yves Trillet en Stéphane V Bij ministe type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000027265 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.8.234 van 10 mei 2000 wordt het laden en afladen van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verk Dat plan l

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000027269 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas

decreet

type decreet prom. 23/12/1999 pub. 05/07/2000 numac 2000029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/06/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000000459 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief - Vakantiegeld verschuldigd voor het jaar 2000

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000000452 bron ministerie van binnenlandse zaken Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 Bericht voor de vreemde onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Unie Dit bericht is overeenkomstig de richtlijn van de Raad van de Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994 Vanaf de verkiezing van

document

type document prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000022483 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers van 16 mei 2000, wordt Mevr. Isabelle Duquesne, bestuursassistent bij de Rijksdienst v Het be type document prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000022359 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor pensioenen. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen van 27 maart 2000, wordt Mevr. Karina D'Haeseleer, bestuursassistent bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits Het be type document prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000022270 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van 25 februari 2000, wordt de heer Wim Gentier, penitentiair beambte bij het Ministerie van Justitie, met ing Het be

erratum

type erratum prom. 10/01/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata type erratum prom. 17/03/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000022502 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000021316 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 48/2000 van 3 mei 2000 Rolnummers 1646 en 1683 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik en door het Hof van Beroep te Het Arbit type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000021321 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 49/2000 van 3 mei 2000 Rolnummer 1686 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzi wijst na beraad

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000015096 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Openstaande betrekkingen van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Vier betrekkingen van adviseur-generaal zijn vacant bij het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenw(...) Deze betrekkin type vacante bettreking prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000009609 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1; - opstell - beambte bij h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000009608 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 2000 is aan Mevr. Hendrickx, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, de tuchtsanctie van de afzetting Bij koni

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000012507 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 14 juni 2000 is de N.V. S.T.I.P.S., Carreau de la Paix, te 57440 Algrange (Frankrijk), erkend gew(...) Bij ministerieel besluit van 14 juni 200

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000011299 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000011292 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hiernavolgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituut(...) Opmerkingen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000021298 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 66/2000 van 30 mei 2000 Rolnummer 1939 In zake : de prejudiciële vraag in het kader van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gesteld door Het Arbi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** vakmannen, koks , (****/****), voor het **** van **** (****00024). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008229 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** (rang 10) (****/****) voor het **** van de Maritieme Zaken en van de **** (****99057). - **** van Verkeer en Infrastructuur. - **** ****(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008225 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** adjunct-adviseurs (rang 10) (****/****) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (****99040). - Erratum **** het bericht ****(...) 1. **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008226 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attachés van Financiën/Juristen voor de Administratie van de Pensioenen voor het Ministerie van **** (****00062). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het (...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008213 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** voor **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-technici in de grafische kunsten (rang 20) vakgroep : **** voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad (Ministerie van Justitie). - (****98831). - Uitslagen Rangschikking van (...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008224 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de **** voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - (rang 20). - (...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Toelatingsexamen in het kader van de betrekkingen van lange duur voorzien door het statuut van het personeel van de coöperatie met de ontwikkelingslanden, niveau 2 (RNG00802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008223 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** hoofd **** voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen(...) ****, ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van een mannelijke of vrouwelijke Nederlandstalige adjunct van de directeur (rang A1) voor de afdeling Kwaliteitsbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (ANV00016). - Ui(...) 1. Emery, John, Gent 2. Stalpaert, Lisbeth, Malderen (Londerzeel) type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008221 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de **** , (****/****) voor het **** van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en **** (****9(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008232 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** eerste geschoold werkman-wachter voor Nationale Plantentuin van België te **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. Van den **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van een mannelijke of vrouwelijke Nederlandstalige adjunct van de directeur (rang A1) voor de afdeling Planning van de Vlaamse Milieumaatschappij (ANV00013). - Uitslagen 1. Fransis, Christ(...) 2. Deflem, Else, Scherpenheuvel-Zichem 3. Tops, Pi type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008231 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** paramedicus voor de Dienst Vreemdelingenzaken **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008211 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** (****/****) voor het **** van Binnenlandse **** (****99058). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008227 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van een mannelijke of vrouwelijke Nederlandstalige ingenieur (rang A1) voor de afdeling Planning van de Vlaamse Milieumaatschappij - (ANV00015). - Uitslagen 1. Barrez, Ingeborg, Aa(...) 2. Verhassel, Marie, Sint-Niklaas type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008206 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van een mannelijke of vrouwelijke Nederlandstalige adjunct van de directeur (rang A1) voor de afdeling Informatie van de Vlaamse Milieumaatschappij (ANV00019). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagd(...) 1. Van Peteghem, Michiel, Haaltert. 2 type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008220 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistenten bij financiën (rang 30) voor de Diensten van de douane en accijnzen te ****. - Ministerie van Financiën. - **** (****00021) Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. Me type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2000 numac 2000008228 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van een mannelijke of vrouwelijke Nederlandstalige adjunct van de directeur (rang A1) voor de afdeling Planning van de Vlaamse Milieumaatschappij - (ANV00014). - Uitslag(...) 1. Fransis, Christian, Heers 2. Deflem, Else, Scherpenheuvel-Zichem 3
^