B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000009626 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie « Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000000475 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 13 juni 2000, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000000259 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 tot regeling van de inschrijving door de gemeenten van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling en van het konin type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de hervorming van de administratieve sancties type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000000171 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 22 maart 2000 wordt het ontslag aangeboden door de heer Jean-Claude Van Cauwenberghe uit zijn ambt van burgemeester van de stad Charleroi, provincie Henegouwen, arrondissement Charleroi, aanva Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000007049 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Uittreden uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2682 van 28 januari 2000, houden op, wegens leeftijdsgrens, deel uit te maken van het reservekader op 31 december 1999 : **** ****-**** **** van de in type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000011282 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een pensioenfonds om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 26 mei 2000 wordt aan het pensioenfonds « Voorzorgsfonds Océ » , onderlinge verzekeringsvereniging wa(...) Dit besluit treedt in werking van type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000007040 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Opnemingen in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2625 van 16 december 1999 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren met hun graad en hun anciënniteit opgenomen in het kader van de **** ****- en lage type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000000234 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 29 maart 2000 wordt aan de heer Jean Bourgeois de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Wanze, arrondissement Hoei, provincie Luik, verleend. Bij koninklijk besluit v Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 08/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000022503 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid in de inkomsten van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2000 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000009629 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2000 wordt, met ingang van 1 mei 2000, bevorderd door overgang naar het hoger niveau tot de graad van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur : - de heer William Boucau, - de heer type koninklijk besluit prom. 08/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de wer type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000009630 bron ministerie van justitie Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Erkenning Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum Algemeen Welzijnswerk « De Mare » », met zetel te 2020 Antwerpen, Karel Mirystraat 2, e (.. type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000002057 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van een aanvullende personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000002059 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 24/05/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000009526 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1931 tot regeling van het ontvangen der akten van de burgerlijke stand en der akten van nationaliteitsverklaring door de diplomatieke ambtenaren en de consuls en van het koninklijk be type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000002058 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000009627 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie « Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » en houdende toekenning van een reis- en verblijfsvergoeding aan de leden van deze Commissie, type ministerieel besluit prom. 08/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012545 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/03/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 8 april 1993 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 7 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/12/1999 pub. 13/07/2000 numac 2000000221 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief inzake de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk. Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal opvangdagen in de kinderdag- en nachtverblijven en de opvangcentra erkend door de « Office de la Naissance et de l'Enfance », ten laste van de kredieten van de Hulpverlening a type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale p type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie aan het net van het onderwijs voor sociale promotie ingericht door de Franse Gemeenschap om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des établissements libres subventionnés indépendants » om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie te gara type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1999 tot vastlegging, voor het schooljaar 1999-2000, van de lestijdendotaties en de aanpassingscoëfficiënten voor de les type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Secrétariat général de l'enseignement catholique » om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen

beschikking

type beschikking prom. 30/03/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, en met de bijlagen I type beschikking prom. 30/03/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, met de bijlagen I, II, III, IV, en V, met het protoc type beschikking prom. 30/03/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake industrieel onderzoek en ontwikkeling tussen de Regering van de Staat Israël en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondertekend te Brussel op 8 september 1998

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000029175 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Provinciaal, gemeentelijk, vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : Wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer HOUGARDY, Edgard, Emile, Inspecteur vo Ranginneming op type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000000172 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 maart 2000 wordt de heer Jacques Van Gompel benoemd tot burgemeester van de stad Charleroi, provincie Henegouwen, arrondissement Charleroi, ter vervanging van de heer Jean-Claude Van Cauw Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000007107 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2744 van 16 maart 2000 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren benoemd in de hogere graad op 27 maart 2000. **** **** **** van de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000007096 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van hoofdofficieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2745 van 16 maart 2000 : Landmacht Worden de hierna genoemde reserveofficieren benoemd in de hogere graad op 26 maart 2000 : In de categorie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000029178 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Provinciaal en gemeentelijk gesubsidieerd vrij onderwijs voor sociale promotie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : Wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer KHEDHIR, Dorian, Leraar aan de Ranginneming op type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000029174 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Provinciaal en gemeentelijk, gesubsidieerd, vrij kunstonderwijs Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : Mevr. PIPART, Léone, Lerares aan (...) Ranginneming : 15 no type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000007039 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2624 van 16 december 1999 : De hierna vermelde reserveofficieren worden benoemd in de hogere graad op 26 december 1999 : In de categorie der **** **** Korps

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000053855 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dupont, Eugène Joseph Dupont, Eugène Joseph, geboren te Frasnes-lez-Couvin op 27 juni 1925 Alvorens te b

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000021288 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Verkiezingen Bij ministerieel besluit van 8 mei 2000 : In de klasse voor Morele en Politieke Wetensc - de heer Kiethega, type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000021267 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Personeel. - Aanwijzing. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 99 van 19 mei 2000, blz. 16619, derde li (...) type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000021289 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Ontslagen Bij ministerieel besluit van 8 mei 2000 wordt ontslag verleend uit hun hoedanigheid van geass - de heer Aernoud type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000021290 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 wordt de heer Collard, Patrice, bevorderd van geasso (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000021324 bron arbitragehof Arrest nr. 52/2000 van 3 mei 2000 Rolnummer 1903 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 8, 15, type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000021338 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij arrest van 21 februari 2000 in zake M. Geirnaert tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het Arb « Sch

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 13/07/2000 numac 2000003401 bron ministerie van financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Wijziging van de Mededeling over de beschermingsregeling voor deposito's en financiële instrumenten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 1999 Het Beschermingsfon Ingevolg
^