B.S. Index van de publicaties van 20 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000041307 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 19/08/1997 pub. 20/07/2000 numac 2000015075 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 (2) type wet prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000003398 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Thuin

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000012461 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenningscommissie inzake betaald educatief verlof Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 26 mei 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2000, wordt de heer André Leurs benoemd tot effectief lid van de Erkenningscommissie be Bij hetz type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000009666 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 maart 2000 is Mevr. Ongena, S., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 20/07/2000 numac 2000011321 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad voor de Mededinging. - Gedeeltelijke vernietiging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000021355 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 07/07/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000012568 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/04/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000035684 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende eerste bijsturing van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/04/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000035645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende tweede bijsturing van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 en andere bepalingen

protocol

type protocol prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000015048 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « EUROCONTROL » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ondertekende Additione

document

type document prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000042007 bron ministerie van financien

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/05/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 1999 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Gemeenschapscommissie voor beroepen en kwalifi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/04/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vernieuwing van de verlening van de vergunning aan de locale en communautaire televisies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie die advies verstrekt in het kader van de voortgezette opleiding en de aanvullende opleiding voor leden van het personeel van sommige onderwijsinrichtingen en de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 1999 tot aanstelling van de leden van de Programmacommissies

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000000577 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 juli 2000 wordt de heer Beckers, Michel, benoemd tot hoofdcommissaris van politie van de stad Hasselt . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000009665 bron ministerie van justitie Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 88.426 van 29 juni 2000 van de Raad van State wordt bevolen de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 22 februari 2000 om de vacante betrekking van toegevoegd rechter voor het rechtsg (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000009667 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000, dat in werking treedt op 20 augustus 2000, in Mevr. Ongena, S., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen Zij wordt o

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/04/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 14 juli 1999 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000003411 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 6 juli 2000. De Voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000003410 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 6 juli 2000, wordt de op 31 decemb(...) Brussel 6 juli 2000. De Voorzitter, J.-L.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000000502 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 17 april 2000 wordt De vergu type vergunning prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000000503 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 17 apr De adres type vergunning prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000000501 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 19 a De verg type vergunning prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000000504 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 17 apr Bij mini type vergunning prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000000505 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 19 Bij type vergunning prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000000506 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 19 De vergu

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 20/07/2000 numac 2000012566 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 3 juli 2000 is de B.V.B.A. LUK, Oude Haachtsesteenweg 103, bus 2, te 1831 Diegem, erkend geworden (...) Bij ministerieel besluit van 3 juli 200
^