B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000009676 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 13/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000009677 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000021344 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 60/2000 van 17 mei 2000 Rolnummer 1687 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11bis, type wet prom. 13/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000009678 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 12/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000022561 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000012542 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000007187 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 23 juni 2000 wordt op haar verzoek, aan Mevr. M. Debatty, eervol ontslag verleend, als lid van de Raad van Beheer (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000009683 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Weigering van bevordering door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt de bevordering tot gerechtelijk afdelingscommissaris in een betrekking die vacant werd verklaard op 1 januari 1998 geweiger Overeenkoms type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016192 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000022422 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000011286 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijdragen voor de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen voor het opstellen en bijhouden van een inventaris van alle nucleaire installaties en alle terreinen die radioactieve type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 26 april 1999 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van het academisch en wetenschappelijk persone type koninklijk besluit prom. 17/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000021358 bron diensten van de eerste minister en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de taalkaders voor het personeel van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. 17/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000021357 bron diensten van de eerste minister en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van de Hoge Raad voor de Justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en hun vervangers, leden van de technische commissie ingesteld door het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor so type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016202 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige levende dieren en sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016126 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de effectieve leden en van de plaatsvervangende leden van het Comité voor het Rijk in het kader van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een lid, vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie ter vervanging van een aftredend lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Ge

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000009682 bron ministerie van justitie Omzendbrief tot aanvulling van de omzendbrief van 25 april 2000 inzake de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit type omzendbrief prom. 27/03/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000022367 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Omzendbrief. - Geboortebewijs af te geven door de gemeentebesturen in het kader van de wettelijke bepalingen inzake gezinsbijslag

document

type document prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000021337 bron diensten van de eerste minister en ministerie van justitie Hoge Raad voor de Justitie Bij koninlijk besluit van 17 juli 2000 wordt het reglement met betrekking tot het administratief en geldelijk statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie goedgekeurd. type document prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000000402 bron ministerie van binnenlandse zaken type document prom. 24/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000000406 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de districtshoofdbureaus en de kantonhoofdbureaus bij de provincieraadsverkiezingen type document prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000016198 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouweconomie. - Te begeven betrekking Een betrekking van assistent is te begeven bij het Centrum voor Landbouweconomie te Brussel. Deze betrekking zal worden toegekend aan een kandidaat die kan ingeschreven worden op de Franse t De kand

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000021356 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Artikel 1. De Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afri Art. 2. De

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000009692 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2000, bladzijde 24505, regel 26, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de arbeidsauditeur te Tongeren, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000009689 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Brussel, waarvan de voordracht toekomt aan de Franse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het k - Haacht : type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000000638 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Vacature van twee ambten van Franstalig Staatsraad en van twee ambten van Nederlandstalig Staatsraad. - Verlenging van de termijn voor het indienen van de kandidaturen In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2000 werd de vac

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000009690 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Hoei, Mevr. Fleussu, N., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 a Bij kon

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000000583 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Luitenant-kolonel bij de rijkswacht Hautera, D., wordt, op datum van 1 augustus 2000, aangewezen voor het ambt van commandant van het district Leuven. Adjudant-chef bij de rijkswacht Joos, P., wordt, op datum van Adjudant bij

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 27/07/2000 numac 2000022549 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 27 januari 2000 en 23 mei 2000 en in uitvoerin Interpreta
^