B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en t type wet prom. 20/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000021381 bron diensten van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000012565 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de ondervoorzitter, van de secretaris, van de leden en van permanente deskundigen van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000009663 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000, dat in werking treedt op 1 april 2000, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Verstreken, Gilbert, adviseur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gel (...) type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000007198 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 2000-2001 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnisch type koninklijk besluit prom. 13/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009700 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000012570 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en co type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009699 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de gerechtelijke politie bij de parketten behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wap type ministerieel besluit prom. 29/05/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000022473 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000027318 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.8.263 van 26 juni 2000 wordt het laden van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van va Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000027316 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 27 juni 2000 wordt de "s.a. Ecotechniek Soil Remediation" met ingang van 27 juni 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van installaties voor de verwijdering van gevaarlijke af Bij ministerieel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000027321 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum waarop de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" ophoudt zijn opdracht te vervullen op het grondgebied van het Duitstalige taalgebied type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000027317 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000021377 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 juli 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 juli 2000, heeft Die za type bericht prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000095033 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van Deze overdra

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 26/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009698 bron ministerie van justitie Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000021369 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Te begeven functies Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29B, 1. Hoofd van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000022569 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor pensioenen Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren wordt ter kennis gebracht dat bij het centraal bestuur één betrekking van adviseur-generaal (Fr), verantwo(...) De betrekk type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000009709 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Namen : 1 De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000021380 bron diensten van de eerste minister SENAAT Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten Benoeming van leden. - Oproep aan de kandidaten Overeenkomstig artikel 28 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, zoals gewij De voorzitte

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000009708 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000 is aan de heer Pestiaux, E., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Namen. Bij koninklijk besluit van Bij koninklijk

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000095034 bron ministerie van economische zaken Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Economische Ruimte dan België De portefeuille van de contracten betr Deze ov type mededeling prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000095035 bron ministerie van economische zaken Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onderschreven tussen twee bijkantoren van ondernemingen met maatschappelijke zetel gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Economische Ruimte dan België De portefeuille van de Deze ov

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000000337 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwing Bij ministerieel **** **** he type vergunning prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000000359 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 10 april Mevr. type vergunning prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000000362 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering tot vernieuwing **** mini **** **** type vergunning prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000000335 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000000336 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** he

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000015052 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Toetreding door de Republiek Kyrgyzstan

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 21 juni 2000 wordt goedgekeurd de beslissing van 28 april 2000 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist de examenprogramma's en de overeenkomstige st BRUSSEL.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000000334 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Op Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000000333 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 De ond type erkenning prom. -- pub. 01/08/2000 numac 2000000332 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000027319 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de roerende goederen van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" aan de Duitstalige Gemeenschap worden overgedragen type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000027320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" ambtshalve naar de Duitstalige Gemeenschap overgeplaatst worden
^