B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000000513 bron ministerie van binnenlandse zaken Toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Erkenning onder voorwaarde Bij ministerieel besluit van 26 november 1999 werd de onderneming « B.V.B.A. R.D.S. De heer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000014122 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 1 op de spoorlijn 21A Hasselt - Maaseik te Genk machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000009719 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Gerechtelijke Politie. - Personeel Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 wordt er met ingang van 26 november 1999 een einde gemaakt aan de aanwijzing als inspecteur-generaal van de gerechtel Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000002301 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de V.Z.W. Braille-Liga toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000000069 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 mei 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring ge type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000002061 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 tot organisatie van de aanwijzing en de evaluatie van de ambtenaren die belast zijn met het beheer van de federale wetenschappelijke inrichtingen en van het koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 09/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000000455 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 december 1999 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000000377 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 februari 2000 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten type koninklijk besluit prom. 16/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000011269 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Nationale Commissie voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 16/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000022453 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2000 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000012272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het overleg met de syndicale afvaardiging in de baggersector type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000022479 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz type koninklijk besluit prom. 18/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000011268 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens, opgericht in uitvoering van artikel 6 van het koninklijk beslu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000012425 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor technische controles op de werkplaats Benoeming van de leden Bij ministerieel besluit van 19 mei 2000 worden benoemd tot leden van de Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor technisc 1° als ef type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000012463 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1999 tot benoeming van de leden van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad type ministerieel besluit prom. 12/04/1999 pub. 03/08/2000 numac 2000003423 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de toekenning van sommige vergoedingen aan sommige leden van de Inspectie van financiën type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000022578 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000035759 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de type ministerieel besluit prom. 06/04/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000016133 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 1993 tot erkenning van de organisaties, verenigingen, personen en dierenrassen bedoeld bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000027329 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen

document

type document prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000015065 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noordatlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994. - Ondertekening door de Republiek Hongarije Op 22 februari 200(...) _____

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/04/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de financiering van de overlegde onderzoeksacties tussen de Franse Gemeenschap en de universitaire instellingen die gemachtigd zijn om diploma's van de tweede en derde cyclus uit te reiken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 28 december 1992 houdende de organisatie en de werking van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van permanente

erratum

type erratum prom. 15/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000003416 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan. - Errata

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000009718 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Van Meulder, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Bij koni - Mevr. De Kemp

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000003443 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 20 juli 2000, wordt de op 31 decem(...) type lijst prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000022414 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Zeventiende lijst van de geneesmiddelen waarvan de registratie geschrapt wordt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000000361 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 17 apri Bij mi

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000009625 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, gegeven op 4 januari 2000, is ten verzoeke van : 1. de heer Higuet, Léon, wonende te 6220 Fleurus , rue du Roi Ch(...) 2. Mevr. Higuet,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000012407 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van een deskundige van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gev Bij

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 03/08/2000 numac 2000015086 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noordatlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994. - Bekrachtiging door de Tsjechische Republiek Op 30 november 1(...) De ne
^