B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000011316 bron ministerie van economische zaken Wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid type wet prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 34, § 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type wet prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000011346 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning en doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000, genomen ingevolge het arrest gewezen door het hof van beroep te Brussel op 26 juni 2000, Dit beslui

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000009686 bron ministerie van justitie Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - De Papaver », met zetel te 8900 Ieper, Korte Me (. type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003412 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2000

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007196 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/04/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000035688 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de personeelsstatuten van sommige Vlaamse openbare instellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000027332 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Institut du Patrimoine wallon" ertoe gemachtigd wordt zich aan te sluiten bij de door de wet van 28 april 1958 ingestelde pensioenregeling type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000027330 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1998 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens rondreiskosten aan sommige ambtenaren van het Bosbeheer type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000027331 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000009563 bron ministerie van justitie Aartsbisschoppelijk Seminarie van Mechelen Studiebeurzen Schooljaar 2000-2001 Het bestuur van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Mechelen, bericht de belanghebbenden dat volgende studiebeurzen voor priester-studenten te begeven zijn op 1 o Worden gero

erratum

type erratum prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007215 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 2000-2001 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnisch type erratum prom. 06/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000022595 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type erratum prom. 26/06/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000000646 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement. - Err

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000003163 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 1 oktober 1998 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der douane en accijnzen Buitendiensten De heer M. Inghels, C.A. Administratie van de belasti

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000000645 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 30 mei 2000 heeft de algemene vergadering van de Raad van State een drievoud Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen, ter vervanging van de heer Georges Hotchamps De be De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000009723 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1; - opsteller bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1; - van de rechtbanken van koophandel te A - secretaris bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000009722 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1999, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt de heer De Reuse, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn a Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000021353 bron arbitragehof Arrest nr. 87/2000 van 5 juli 2000 Rolnummer 1717 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 15 december 1998 tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar Het Arbit

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000011326 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958, houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen - in randnummer A4-1, cijf type lijst prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000003428 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 12 juli 2000. De Voorzitter, J.-L. Duplat.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/08/2000 numac 2000009720 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 88.715 van 7 juli 2000, heeft de Raad van State de vernietiging bevolen van het koninklijk besluit van 8 juli 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van (...)
^