B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000095040 bron ministerie van economische zaken Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 3 juli 2000 wordt ingeschreven als hypotheekonderneming de naamloze vennoo (...) type wet prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000040205 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MEI 2000 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000021333 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 57/2000 van 17 mei 2000 Rolnummers 1665 en 1704 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57, type wet prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000021383 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 68/2000 van 14 juni 2000 Rolnummer 1626 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld door de Arbeids Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000022494 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000000454 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000015051 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 maart 2000 werd benoemd : Grootofficier in de Kroonorde Mevr. Gerlo, Sonja, directeur-generaal (15.11.1998). Ze zal het burgerlijk ereteken dragen en zal rang in de Orde innemen op de da(...) Bij koninklij type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 17 en 22 december 1999 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. Bierel, Sylvette M. J., bestuurschef bij de Diensten van Ambtenarenzaken. Mevr. Lenoir, Christiane M. C., best Zij zullen het bur type koninklijk besluit prom. 26/07/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000000579 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/08/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000022605 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000027348 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.9.181 van 5 juli 2000 wordt de wateroppervlakte tussen de onderaardse zaal « Salle de l'embarquement » en de uitgang van de « Grotte de Han-sur-Lesse », gelegen op het g Bij mi

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000035752 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000027350 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, wat de dagcentra betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000027347 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2000 wordt de heer Pol Louis met ingang van 15 juli 2000 's avonds eervol ontslagen uit zijn functies van Kabinetschef van de vice-president, Minister van Begroting, Huisvest Bij b

document

type document prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000014167 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en per spoor De hieronder genoemde vloeistoffen en vaste stoffen dienen als bezoedelend voor het watermilieu aanzien te worden. Deze stoffen moeten gerangschikt worden in de klasse 9, 11°c) en 12°c). Nader

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs en van de reglementaire bepalingen die op hun programmering toepasselijk zijn

erratum

type erratum prom. 17/12/1999 pub. 10/08/2000 numac 2000035775 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 4 november 1997 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. - Errat

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000009734 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend De kandidate

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000009733 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 is aan de heer Koks, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Bij koninklijke besluiten van 18 juli 2 - in het vredege

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000021385 bron arbitragehof Arrest nr. 74/2000 van 14 juni 2000 Rolnummer 1941 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 27 en 34 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, ingesteld door de n.v. Ton Het Arbitr

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000095039 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen twee bijkantoren van ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België De portefeuille van Deze over

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000016206 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 13 juli 2000 wordt de heer Van Ginderachter, Noël, adviseur-generaal bij het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer (DG3) wordt, met ingang van 1 maart 2000, gem(...) Overeenkoms

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/08/2000 numac 2000021384 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 70/2000 van 14 juni 2000 Rolnummers 1677, 1678 en 1679 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 67 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegve Het Arbi
^