B.S. Index van de publicaties van 12 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000009577 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 14 februari 2000 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; juffrouw ****, ****, geboren te **** **** type wet prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000021371 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 69/2000 van 14 juni 2000 Rolnummer 1653 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 5 van de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van volgende internationale akten : 1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige Het Arbi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 9 352 000 BEF aan de v.z.w. Sociale SAMU type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000012514 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000014172 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000012572 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000, dat in werking treedt op 6 juli 2000 : wordt de heer Walter VERPLANCKE, te Oostkamp, als vertegenwoordige wordt de he type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000022592 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 2 500 000 BEF aan de v.z.w. Digicenter type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000022490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. NUBEL type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000014171 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000011322 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 06/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000035795 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van de werking van de begeleidingscommissie voor de vervangingspool bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. - Departement Onderwijs

decreet

type decreet prom. 17/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000035792 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lang

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000021405 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De v.z.w. Provita heeft bij de Raad van State de schorsing en de nietigverklaring gevord Dat bes

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000016211 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van artikel 3, type erratum prom. 17/05/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003431 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 1451 en 1455 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2000 wordt de heer Geert Debersaques, auditeur in de Raad van State, met ingang van 1 juli 2000 tot en met 31 december 2000 als expert belast met het bijstaan van de Minister van Ambtenarenzaken en Mod (...

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000021368 bron arbitragehof Arrest nr. 93/2000 van 13 juli 2000 Rolnummer 1716 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 26 van het decreet van het Vlaams Parlement van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, ingesteld door de Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000021367 bron arbitragehof Arrest nr. 91/2000 van 13 juli 2000 Rolnummer 1647 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht, ingesteld door J Het Arbitr

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000009643 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 162 3 juli 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2000 inzake de harmonis L 163 4 juli

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000021364 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 75/2000 van 21 juni 2000 Rolnummer 1618 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 23, type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000021396 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 73/2000 van 14 juni 2000 Rolnummers 1763, 1764, 1769, 1780, 1784, 1785, 1790, 1793, 1823 en 1824 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 263 en 267 en volgende van het koninklijk besluit van 18 juli Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/08/2000 numac 2000021372 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 71/2000 van 14 juni 2000 Rolnummer 1726 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 195, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, samengesteld wijst na beraa
^