B.S. Index van de publicaties van 15 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000003433 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerenden domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière « Rue sous le Bois

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000007171 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. Vaststelling van de anciënniteit in de categorie der hoofdofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2902 van 8 juni 2000, neemt ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing « wegens loopbaanonderbreking » van acht maanden op 1 okto (. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000007180 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van macht en korps Bij koninklijk besluit nr. 2877 van 25 mei 2000, wordt kapitein-commandant P. Vandevoorde, van het korps van de artillerie, op zijn aanvraag, met zijn graad en anciënniteit, overgeplaatst naa Voor ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000007206 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van macht Bij koninklijk besluit nr. 2939 van 13 juli 2000, wordt kapitein Y. Coene, van het korps van de transmissietroepen, op zijn aanvraag, met zijn graad en anciënniteit, overgeplaatst naar de medische die Voor v type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000009611 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de s Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000007169 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2845 van 19 mei 2000, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht bekleedt, aangeboden door majoor Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000007181 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 2878 van 25 mei 2000, wordt reserveluitenant K. Van Camp, van het korps van de logistiek, op zijn aanvraag, met zijn graad en met zijn anciënniteit overgeplaatst naar het kor Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000007207 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Verlening van het brevet van ingenieur van het militair materieel Bij koninklijk besluit nr. 2940 van 13 juli 2000, wordt het brevet van ingenieur van het militair materieel op 1 juli 2000 verleend aan luitenant G. Plovie, va (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000007190 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Reform Bij koninklijk besluit nr. 2908 van 24 juni 2000, wordt reserveluitenant J. Van Der Cruysse, van het korps van de logistiek, gereformeerd op 17 maart 2000. Deze officier houdt op tot het reservekader te behoren. Hij heeft ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000012601 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Bij koninklijk besluit van 12 juli 2000, dat in werking treedt met ingang van 19 juni 2000, worden de heren Jan FRANCOIS, te Oudenburg, en Frans Paritair type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000007159 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren - Bij koninklijk besluit nr. 2835 van 14 mei 2000, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht Hij gaat type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000012574 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000012575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000022567 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000002074 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000009543 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel Bij koninklijk besluit van 19 mei 2000 is de heer S. Decoene, stagedoend psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband benoemd en hij neemt r Bij konink type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000012569 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid - Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000002052 bron ministerie van ambtenarenzaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. De Leeuw, Maria, M., selectieadviseur bij de diensten van Ambtenarenzaken. de heer Moykens, Rafaël, Th., J., bestuursc Zij zullen het burgerl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/08/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000003506 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 4 juli 2000 tot wijziging van de besluiten van 5 december 1995 over de reglementen op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennoo type ministerieel besluit prom. 26/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgeslote type ministerieel besluit prom. 09/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000022568 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 17/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000002071 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 15 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000000680 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000035774 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 januari 1996 betreffende de afwijking inzake tewerkstelling van sommige personeelsleden van het centraal fonds

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000000640 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 2. - Politiehervorming. - Gebruik door de politiediensten van het logo van de nieuwe geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000003497 bron ministerie van financien Administratie van de invordering Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2000. Voor de voertu(...) Voor het b

document

type document prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000040806 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand juni 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand juni 2000 149,59 punten bedraagt(...) Het definitief inde type document prom. 11/08/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000016213 bron ministerie van middenstand en landbouw Beslissing van het Hoofd van de Veterinaire Diensten houdende maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000053896 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Steurs, Jozef Armand Steurs, Jozef Armand, geboren te Betekom op 7 juli 1947, echtgescheiden Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000021379 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Betrekkingen van adjunct-adviseur bij de wetenschappelijke instellingen. - Bericht van vacature. - Oproep tot kandidaten Er wordt aan de belangstellende ambtena Deze tw

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 15/08/2000 numac 2000000671 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Volmachten Bij ministrieel besluit nr. 208 van 27 juli 2000 zijn de volgende personeelsleden van de rijkswacht gemachtigd om, in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken, alle geschriften en procedurestukken te ondertekenen inz - Kolone
^