B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000009727 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022426 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 29 november 1999 van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2000 type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022615 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000533 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van de provincieraden en de gemeenteraden, voor de verkiezing van de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzi type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000535 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de prijs tot het verkrijgen van afschriften van de lijst houdende de samenstelling van de stem- en stemopnemingsbureaus ter gelegenheid van de provincieraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000532 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000529 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de openingsuren van de stembureaus in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen, tot 15 uur worden verlengd voor de verkiezingen van de provincieraden, de gemeenterad type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000534 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000011306 bron ministerie van economische zaken Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000 wordt aan de heer Van Gorp, Hugo, C., M., industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 augustus 2000, eervol ontslag uit zijn functies verl De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000014178 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juni 2000 wordt Mevr. Ginette Schollaert bevorderd tot de graad van adviseur in het tweetalige taalkader bij de centrale diensten van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur met ranginneming en gel Overeenk type koninklijk besluit prom. 11/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022590 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000011284 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 tot uitvoering van de wet van 6 april 1995 betreffende de aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022425 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 september 1999 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het j type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022424 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 juni 1999 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 2000 type koninklijk besluit prom. 11/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022589 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8, § 1, vierde lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022600 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 december 1999 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2000 type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022558 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 6, 38 en 40 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000530 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor de provincieraden, d type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000027355 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 31/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022477 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale e type ministerieel besluit prom. 21/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000531 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanvulling van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige v type ministerieel besluit prom. 16/06/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000027354 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000027357 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van het Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000000528 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 1/00 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van het nieuwe model, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Stad Luik (diefstal op 28 april 2000 409-0415223-10 409-0415734-36

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de representatieve verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de « RTBF » mogen worden toegewezen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van een ondervoorzitter Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2000, wordt de heer (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000016212 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der Zelfstandigen Raad van Beheer. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2000 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt : - de heer Hij voltooit h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000009749 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad n° 159 van 17 augustus 2000, blz. 27926, dient in de tweëendertigste lijn van de Nederlandstalige tekst, het cijfer 9 te worden vervangen door het cijfer 12 en diene In he type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000009750 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 ; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 2; - opsteller bij het vredegerecht van het eerste kant(...) - administrat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000009751 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000, in werking tredend op 31 juli 2000, wordt, op haar verzoek, ontslag verleend aan Mevr. Daghuyt, C., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninklijke beslui - de heer Dema

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022619 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000021365 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 83/2000 van 21 juni 2000 Rolnummer 1953 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, gesteld door de Corre Het Arbi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008252 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** adjunct-adviseurs voor **** van de sociale zekerheid (****00057). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeft(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008251 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige speciaal assistenten (rang D1) voor de Administratie Wegen en Verkeer. - Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV00026). - Uitslagen 1. Legroux, Marc, Geraardsberge(...) 2. Gooss type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008246 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van de mannelijke of vrouwelijke Nederlandstalige adjunct van de directeur (rang A1) voor Toerisme Vlaanderen (ANV00010) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijk(...) 1. Deckx, Filip, Arendonk 2. Boven, Ellen, Lier type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****) (****99041).(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van he type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008250 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** maatschappelijk assistent voor de Ministerie van Binnenlandse Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proef(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** inspecteurs (rang 10) bij een fiscaal bestuur van het **** van **** (****00020). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. Dier type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistenten voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend werving type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008254 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van een mannelijke of vrouwelijke Nederlandstalige directeur (rang A2) voor het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap (ANV00008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde k(...) 1. Cloet, Marc, Brussel 2. Verheye, type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008245 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige paramedici , rang 26, voor het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, Ministerie van Justitie (ANG99061). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toe(...) 1. Vandevoorde, Woute type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008253 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** voor Dienst Vreemdelingenzaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****99805 - niveau ****). - Uitslagen type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ingenieurs voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****99802 - ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ver type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attachés voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****99803 - niveau ****). - Uitslagen 2. ****, ****, ****. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attachés voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****99001 - **** ****). - Uitslagen Rangschik(...) 1. ****, ****, Zo type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ingenieurs voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** Hoofdstedelijk **** (****99801 - niveau ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van he type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2000 numac 2000008243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attachés voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****99804 - ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****
^