B.S. Index van de publicaties van 5 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/07/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000003442 bron ministerie van financien Wet houdende dertiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, sectie 31, « Ministerie van Landbouw en Middenstand » type wet prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000021373 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 78/2000 van 21 juni 2000 Rolnummers 1657, 1658, 1659 et 1660 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 87,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 7 op de spoorlijn 34 Luik-Hasselt te Herstal machtigt mits omleiding van het voetgangersverkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012389 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de organisatie van de arbeidsduurregeling van 39 uren per week type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het tewerkstellingsakkoord type koninklijk besluit prom. 08/06/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000000488 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de dienst Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdst type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de regeling van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van deeltijds type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012280 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters, tewe type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uit type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000002067 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van het recht op halftijdse vervroegde uittreding aan sommige personeelsleden van het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012353 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenhei

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Bij min type ministerieel besluit prom. 01/08/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering, voor het dienstjaar 2000, van artikel 48, § 23, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de o type ministerieel besluit prom. 07/06/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000016180 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 21 juni 2000 worden de machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavol(...) Voor de raadpleging van de type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een bedrijf als centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000011377 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 00/0040 Advent International Group/Wacker Chemie GmbH en Celanese AG Op dinsdag 22 augustus 2000 ontving de Raad voor de Mededi Volgens de aanmel type bericht prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000021393 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2000, hee Die zaa

erratum

type erratum prom. 19/07/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000031185 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en Bij min

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000009795 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 168 van 30 augustus 2000, tweede uitgave, blz. 29781, in de Franse tekst, dient men te lezen : « - de Bruxelles, Mme Herregodts, E., avocat, juge suppléant à la justice de paix du deuxi In h

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000003494 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 27 juli 2000. De voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie voor (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000000426 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend Bij ko

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000022540 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 7 april 2000, wordt Mevr. Anna Perna, klerk bij he Het beroep type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000022527 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Bevordering tot de graad van eerstaanwezend sociaal controleur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 worden de hierna genoemde - Mevr.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/06/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000022620 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000014163 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besture Voor de raad

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000012602 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 7 juli 2000 werd de heer Charlier, Lucien, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het Arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/09/2000 numac 2000008298 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling van de Staat Het Selectiebureau van de Federale Overheid organiseert in de loop van het tweede semester van het jaar 2000 een reeks taalexamens over de kennis van het Nederlands, het Frans en het Duits voor personen die een bewijs van Voor na
^