B.S. Index van de publicaties van 7 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003507 bron ministerie van financien Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 4 december 1998, 30 maart 1999 en 24 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type wet prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 bron ministerie van financien Wet houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012390 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1998, gesloten in het Paritair Comité van de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012490 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997 type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000009685 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012445 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Social type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000009728 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000 is Mevr. E. Van Herck, stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband (...) Bij koninkli type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000022576 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van nationale erkentelijkheid, die de Minister, bevoegd inzake oorlogsslachtoffers, moet adviseren bij het toekennen van een statuut van nationale erkentelijkheid aan burgerlijke oorlogsslacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000000584 bron ministerie van binnenlandse zaken Klasseverheffing der gemeenten Bij koninklijk besluit van 10 juli 2000, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 oktober 1978, houdende vaststelling der criteria voor de klasseverheffing van gemeenten, voorzien bij de artikelen 29 en 66 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000012567 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 juni 2000 is aan de heer Mortiaux, Paul, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 15 juni 2000, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer, als werkgever, bij het arbeidshof (... type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012344 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de begeleidingsmaatregelen nachtar type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende het anciënniteitsverlof (1) type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012346 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012325 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1998 betreffende he type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012261 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot invoering van vrijwillige deeltijdse arbeid in uitv type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012291 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot instelling van het recht op loopbaanonderbreking in type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000002055 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoedi type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, houdende sociale voordelen voor de uitzendkrachten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000002078 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 juli 2000, wordt Mevr. Wauters, Marie-Ange, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de diensten elektro-informatica : beheer - Nederlands taalkad Overeenk type ministerieel besluit prom. 17/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000007224 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 19/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000031157 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoerinfrastructuren type ministerieel besluit prom. 17/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000007223 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit waarbij de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut uit hun mandaat worden ontheven type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1999 houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Minis

document

type document prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000009791 bron ministerie van justitie Examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder. - Zitting 2000 1. De zitting 2000 zal in de tweede helft van november 2000 geopend worden. 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief, aan de Voorzitter van de Nationale 3. De exam type document prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000027373 bron ministerie van het waalse gewest Sollicitatieoproep Het Ministerie van het Waalse Gewest werft voor zijn Dienst Studies en Statistiek en voor het Waarnemingscentrum voor de Werkgelegenheid drie contractuele w(...) Een licentiaat, meester of doctor (m/v) in de economie, de sociologie,

erratum

type erratum prom. 19/05/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000022562 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. - Erratum type erratum prom. 17/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in he

arrest

type arrest prom. 26/03/1999 pub. 07/09/2000 numac 2000031193 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 99/101 houdende de toetreding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie tot de v.z.w. Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000031288 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000031290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000021375 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 82/2000 van 21 juni 2000 Rolnummer 1946 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Arbitragehof, samengesteld uit de v wijst na beraad

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000009801 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 ; - griffier hij het vredegerecht van het kanton Mol : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de recht(...) - adjunct-s

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000009799 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 is de heer Huysmans, W., griffier bij het vredegerecht van het kanton Mol, benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van dit kanton. Bij koninklijk besluit van 12 augustu Bij ministerië type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000009800 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2000 : - bladzijde 29343, regel 31, Franstalige tekst, lezen : « Le Roeulx », i.p.v. « Le Roeux », en regel 33, lezen : « Nijvel », i.p.v. « Brussel »; - bladzijde 29 (..

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000009714 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 184 24 juli 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Bij de algemene 2000/438/EG : * Staa

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 07/09/2000 numac 2000015085 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 10 mei 2000 heeft de heer René Lemaire de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Frankrijk te Doornik uit te oefenen, met als consulair ressort de stad Doornik. Op 27 juni 2000 heef Op 27 juni 20
^