B.S. Index van de publicaties van 15 september 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000000586 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012512 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000022655 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 1996 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopee-Commissie type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000015141 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, die de Regering van het Waals Gewest vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000000600 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012426 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1 type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012443 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 19 type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de onderbreking van de beroepslo type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000000599 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012226 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning va type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012303 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de arbeidsduur in de fabri type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000012432 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijziging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000016207 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat, van de verdeling van de betrekkingen in le type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000000585 bron ministerie van binnenlandse zaken Provinciaal rampenplan voor hulpverlening voor nucleaire risico's. - Vaststellingen Bij ministerieel besluit van 17 juli 2000 wordt het rampenplan voor hulpverlening voor nucleaire risico's van de provincie Namen voor de kerncentrale van Chooz B Dit bes type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000000564 bron ministerie van binnenlandse zaken Rampenplan voor hulpverlening. - Vaststelling Bij ministerieel besluit van 5 juli 2000 wordt het rampenplan voor hulpverlening voor het bedrijf Tessenderlo Chemie N.V. te Tessenderlo goedgekeurd tot zes maanden na de dag waarop de Europese rich Dit besl

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000002080 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7, type bericht prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000002076 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de provinciale en in de plaatselijke overheidsdiensten. - Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in sommige bijzondere comités, alsmede in de overeenkomstige overlegcom Bek type bericht prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000021435 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels heeft de Raad va Dit besl type bericht prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000002077 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de provinciale en in de plaatselijke overheidsdiensten. - Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in sommige afzonderlijke bijzondere comités, alsmede in de overeenkomst Bek

document

type document prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000040807 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand juli 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand juli 2000 151,37 punten bedraagt(...) Het definitief inde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 januari 1994 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 januari 1994 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 november 1993 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie in het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven vanaf het academiejaar 2000-2001 in de Hogescholen nieuwe afdelingen, nieuwe opties of nieuwe specialisaties te openen, of te erkennen en voor de toelagen op te nemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 november 1993 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie in het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

erratum

type erratum prom. 19/08/1997 pub. 15/09/2000 numac 2000015113 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994. - Erratum type erratum prom. 01/03/1998 pub. 15/09/2000 numac 2000015133 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, getekend te Brussel op 22 december 1994. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000007193 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2913 van 24 juni 2000 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren benoemd in de hogere graad op 27 juni 2000. Ze Korps van de infante

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van een gebruiksreglement voor het open kanaal type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/05/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000011309 bron ministerie van economische zaken Lijst van de personen op datum van 30 juni 2000 erkend in toepassing van artikel 23 der wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn financiering Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoerin De hier type lijst prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000011308 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30juni 2000 erkend in toepassing van artikel 3,

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 15/09/2000 numac 2000031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 14 juli 2000 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 mei 2000 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder lastenboek betreffe ANDERLEC
^