B.S. Index van de publicaties van 23 september 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012524 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000015098 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 werd benoemd : Commandeur in de Leopoldsorde Eerwaarde Pater Lanssiers, Hubert, priester in de Orde van de Heilige Harten in Peru . Hij zal het burgerlijk ereteken (...) Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003544 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 25 februari 1996 wordt, met ingang van 1 augustus 1996, eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de here Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003545 bron ministerie van financien Hoofdbestuur der directe belastingen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 9 juli 1996 wordt, met ingang van 1 oktober 1996, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Auspert, J.R., auditeur-generaal, die aanspraak he Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003547 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 1 juli 1996 wordt, met ingang van 1 december 1996, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ballings, M.O.H., hoofdcontroleur bij een fiscaa Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003548 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Ontslag. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 1 juli 1996 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 maart 1995, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vangheluwe, J.F., hoofdcontro Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003546 bron ministerie van financien Hoofdbestuur der douane en accijnzen Ontslag. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1996, wordt op zijn aanvraag, met ingang van 1 oktober 1996, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vanvaeck, P.P.M., adjunc Bij konink type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000000761 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003542 bron ministerie van financien Administratie van de bijzondere belastinginspectie Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 november 1996 wordt, met ingang van 1 mei 1997, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Gillard, J.J.G., directeur-generaal, die aanspra (...) type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012492 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003537 bron ministerie van financien Mutaties Bij koninklijk besluit van 8 januari 1996 wordt Mevr. De Decker, M., bestuurssecretaris bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat, op haar verzoek gemuteerd, met ingang van 1 juli 1995 naar de Administratie der directe bela Bij ko type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000022696 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012441 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sociale maribel in de thuisverplegingssec type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 11/07/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000014201 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Luik van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012206 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 20/09/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000022712 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage als eenmalige tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 mei 2000 worden ingeschreven als geheel, omwille van hun historische waarde, de gevels en de bedaking alsook d Voor de ra type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2000, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst al Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000031274 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2000, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, wegens hun historische, artis Voor de raa type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000031272 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2000, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst Bij besl type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2000, worden beschermd als geheel, omwille van hun historische en artistieke waarde, van bepaalde delen van de gebouwen geleg Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000035932 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de procedure voor opname in de financiering of subsidiëringsregeling van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000035846 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000021362 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 en 29 juni 2000 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 - de n.

document

type document prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000000715 bron ministerie van binnenlandse zaken Formulieren voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000, die in de kieskantons Eupen en Sankt Vith worden gebruikt De hierna volgende Duitstalige formulieren zijn de formulieren H voor de provincieraadsverkiezingen Voor de raadpl type document prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 18 april 2000 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 februari 2000 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht, de wijziging van de gunningswijze van een openbare aanbestedi ANDERLEC

erratum

type erratum prom. 10/05/1999 pub. 23/09/2000 numac 2000033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003538 bron ministerie van financien Algemeen Secretariat Benoemingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 1996 werden de heren Van Den Berghe, G.A.G., Mattheussens, M., Van De Velde, M.F.P. en Goeteyn, R.G., met ingang van 15 maart 1996, benoemd in de hoedanighe Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003540 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Benoemingen. - Ontslagverleningen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 1996, worden de heer Mennig, B. en Mevr. Paulus, V.J.M., stagiairs, respectievelijk met ing Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003539 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Benoemingen. - Ontslag. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 1996 wordt Mevr. De Troyer, C., stagiair, met ingang van 1 juli 1995, benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de graad van bes Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003541 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 augustus 1996 worden de heren Dejaegher, M.V., Dumortier, J.-M.E.L., en Cabay, M.A.M.A., met ingang van 1 mei 1996, benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaren, tot de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000012692 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen Vacante betrekking van administratief agent De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de(...) Voorwaarden : 1° voll

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000000775 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft twee Nederlandstalige of Franstalige industriële ingenieurs, een Nederlandstalige of Fran(...) De thans vacante bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000009840 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 19 september 2000 is het ministerieel besluit van 25 augustus 2000 waarbij Mevr. Roland, N., licentiaat in de rechten, benoemd is tot gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Dinan Bij min

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering van de artikelen 5 en 8 van het decreet van 20 december 1999 tot wijziging van het decreet van 21 januari 1991 houdende afschaffing en reorganisatie van begrotingsfondsen en tot oprichting van een « Sport-, Fre type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering van artikel 15 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000003543 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 november 1996, wordt, met ingang van 1 april 1997, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Marichal, L.H.H.G., hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur te Ro (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000008323 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van Financiën Samenstelling van een wervingsreserve. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Vereiste diploma : houder zijn van één der volgende (...) - diploma van type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000008327 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige kamerbewaarders-autobestuurders met elementaire kennis van het Nederlands voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Samenstelling van een wervingsreserve. Vereist diploma : niveau lager secundair onderwijs. De fu(...) Jaarlijks br type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000008321 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige paramedici (m/v) voor het laboratorium van het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) Samenstelling van een wervingsreserve. Vereiste diploma : - gegradueerde in de farmaceutische en biologische technieken;(...) - gegradueerde in type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000008320 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van sociaal inspecteurs voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) Samenstelling van een wervingsreserve. Vereiste diploma : - diploma's van licentiaat, burgerlijk i(...) De functiebes type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000008326 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige kamerbewaarders met voldoende kennis van het Nederlands voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Samenstelling van een wervingsreserve. Vereist diploma : niveau lager secundair onderwijs. De functiebeschrijving (...) Jaarlijks br type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000008319 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige geneesheren voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en voor het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) Samenstelling van een wervingsreserve. Vereiste diploma : - diploma van arts(...) - of van het type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2000 numac 2000008322 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige Technici Drukkerij Offset voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek - Ministerie van Economische Zaken Samenstelling van een wervingsreserve. Vereiste diploma : De kandidaten dienen minstens houder te zijn (...) - getuigsc
^