B.S. Index van de publicaties van 26 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000003573 bron ministerie van financien Wet betreffende de tenuitvoerlegging van het Avenant, ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand in type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000003444 bron ministerie van financien Wet tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012464 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000000774 bron ministerie van binnenlandse zaken Toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van veiligheid. Lijst der gemeenten die een volwaardige Pro type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012370 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 a type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012278 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van een werkgeversbijdrage aan type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 de type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012332 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 197 type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012301 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de minimumwedde voor de handelsvertegenwoordig type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000022675 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012484 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012305 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank type koninklijk besluit prom. 11/04/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012196 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000022677 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, type ministerieel besluit prom. 01/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000022676 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 15 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000027393 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000016238 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrale examencommissies. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2000 zijn, op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, benoemd tot leden van de volgende Nederlandstalige centrale examencommissies : Aanneme type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000027399 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 juni 2000 wordt het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luik van 16 oktober 1997 opgeheven waarbij de heer Hermann Kalbfleisch gemachtigd wordt om een timmerwerkplaats en een dr Bij min

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000031312 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot sluiting van de gewone zitting 1999-2000 van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000035890 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000011401 bron raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 00/0044 De Beers Australia Holding Pty Ltd/Ashton Mining Limited Op maandag 11 september 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een be Volgens de aa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000021449 bron hoge raad voor de justitie Oproep tot kandidaten De Hoge Raad voor de Justitie zal onverwijld overgaan tot de aanstelling van een Nederlandstalige adviseur-generaal en een Franstalige adviseur-generaal (jurist). De gegadigden die nu reeds bedoelde graad moete(...) (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000009844 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement : - Antwerpen : 1 - Brussel : 1 (vanaf 23 maart 2001) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke (...) Voor elke kandidatuurstelling dient ee

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/07/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/07/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1979 tot vaststelling van de financiële participatie van de Staat aan de door koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming in de Middenstand van

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000000777 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant bij de rijkswacht Charlier, B., werd, op datum van 14 augustus 2000, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Vresse-Sur-Semois. Adjudant bij de rijkswacht Blondiaux, G., werd, op datum van 3 Adjudant bi type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000000778 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 678 van 14 juli 2000, wordt kolonel bij de rijkswacht Bruggeman, W., B., M., op anciënniteitspensioen gesteld op datum van 1 oktober 2000, bij toepassing van artikel 3A, 4°, van de samengeor (..

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000012643 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 4 september 2000 is de N.V. Abay T.S., Genèvestraat 4, bus 30, te 1140 Brussel, erkend geworden i(...) (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000019823 bron wetgevende kamers - senaat SENAAT Aanleggen van een personeelsreserve van schilders De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van schilders voor de onderhoudsdienst. I. Toelatingsvo(...) 1. burger zijn

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/09/2000 numac 2000021441 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 90/2000 van 13 juli 2000 Rolnummer 1637 In zake : prejudiciële vraag betreffende de artikelen 42bis en 45,
^