B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000015119 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Internationale koffieovereenkomst 1994, opgemaakt te Londen op 30 maart 1994 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012527 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de herwaardering van de lonen in de beschutte werkplaatsen, erk type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000009843 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aa Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000022701 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000009861 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bevordering door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 19 september 2000 wordt de heer Kun, D., gerechtelijk inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, met ingang van 1 september 20 Overeenkom type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012661 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012653 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de houthandel type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012660 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012526 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1974 type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het Fonds voor de bevorderin type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000022681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de hoogte van de invaliditeitsuitkeringen betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000744 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 augustus 2000 tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000720 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-o type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012114 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de verbetering van de collectieve type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012263 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 1997, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van h type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012322 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012333 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000031282 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallatie Bij ministerieel besluit van 26 juni 2000, werd de b.v.b.a. BERAM erkend als adviesbureau op het vlak van Opslaginstallaties voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. De erken (...) type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000769 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 mei 2000, wordt Mevr. Sophie Stevens benoemd als stagiaire, op 1 juni 2000, in de graad van attachee bij het Gewestelijk Agentschap voo (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000035961 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende sluiting van de zitting 1999-2000 van het Vlaams Parlement

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000021453 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 6 juni 2000 in zake Y. Mestdag tegen F. Bouckaert, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 21 juni 20 « Sche

document

type document prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 13 januari 2000 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de erkenning van de n.v. ARIES GROUP vernieuwd als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van 15 jaar met ingang op datum (... type document prom. 04/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000014207 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling. - Uittreksel Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2000, wordt op 1 oktober 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Joseph Dooms, administrateur-generaal. Vanaf deze datum mag de be (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000009860 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij beschikking van 22 september 2000 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen is aan de heer Van Ingelgem, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, opd (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/06/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000031318 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 99/262/D van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de centra voor gespecialiseerde beroepsoriëntatie en van de diensten voor pedagogische begeleiding en de erkenning en subsidiëring van de centra voor reval

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000009862 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2000 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer De Gendt, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Het beroep t (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000095044 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een verzekeringsportefeuilleoverdracht tussen twee bijkantoren van ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België De portefeuille van de verzek Deze overd

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 03/10/2000 numac 2000031268 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voorlopige kredieten Bij verordening 99/008, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 99/521 van 17 december 1999 en bij verordening 00/001, bekrachtigd bij collegebesluit 00/089 van 30 maart 2000 werden voorlopige kredieten voor de maanden januari, f (...
^