B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000011352 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000014193 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 wordt de heer Claude Danze, adjunct-adviseur bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, in dezelfde graad overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, in he (...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000000743 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staa type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000000622 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de provinciale volksraadpleging type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000007217 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 2967 van 20 juli 2000, wordt luitenant-ter-zee D. Van Den Broecke, van het korps van de dekofficieren, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar Voor v type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000007218 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2971 van 20 juli 2000, wordt luitenant-beroepsofficier O. Piscart, van het korps van de transmissietroepen, ten definitieve titel op anciënniteit (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000007219 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 2972 van 20 juli 2000, wordt luitenant-vlieger K. Arnauts, van ambtswege, in de graad van luitenant van het vliegwezen, met zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps v Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000000709 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 3 september 2000, wordt de heer Geert Debersaques, auditeur bij de Raad van State, voor een periode van één jaar, in de hoedanigheid van voorzitter van een werkgroep die ingesteld is bij Dit be type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000000615 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000, is de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, van september tot december 2000, tegen 22 lessen van drie uur, administrat Bij mini type koninklijk besluit prom. 21/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000007257 bron ministerie van landsverdediging en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de controlecommissie inzake de representativiteit van de professionele syndicale organisaties van het militair personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000012641 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 is aan de heer Leonard, Louis, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 18 mei 2000, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-arbeid Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000016248 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van artikel 3, type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022698 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 02/03/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022683 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2000 type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022682 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 05/06/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022608 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende toekenning van een facultatieve toelage van 1 800 000 BEF aan het « Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganismes » type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016244 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de bepaling van de kwaliteit van zuivelproducten rechtstreeks verkocht aan de eindverbruiker type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022715 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016250 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 betreffende de productie van melk en tot instelling van een officiële controle van melk geleverd aan kopers type koninklijk besluit prom. 13/07/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022609 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 houdende bepalingen betreffende de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1994 betreffende de erkenning van melkinrichtingen en kopers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016247 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, belast met de controles in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen do

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2000 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van hun historisc Bij beslui type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als archeologische vindplaats Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2000 wordt ingesteld de procedur(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000027421 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Tenneville type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000027422 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Estinnes

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/01/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000000661 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van 20 september 1998. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/02/1998 pub. 04/10/2000 numac 2000000436 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Kwalitatieve selectie van de aannemers, leveranciers en dienstverleners. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 07/02/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000000596 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Registratie van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werkgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2000-2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende, voor het jaar 1999, verdeling over de toekenning aan organen van de geschreven pers in financiële moeilijkheden van een buitengewone tegemoetkoming gedeeltelijk opgeleverd door de inkomsten voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de publiekrechtelijke vennootschap voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid gesubsidieerd onderwijs van Waals-Brabant type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke onderzoekers

erratum

type erratum prom. 26/04/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000012673 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit van waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, g type erratum prom. 19/05/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022686 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. - Errata

arrest

type arrest prom. 13/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000003600 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000000799 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 17 september 2000 wordt de heer Meeus, Ludo, benoemd tot commissaris van politie van de gemeente Dessel . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000029285 bron diensten van de eerste minister Franse Gemeenschap van België Secretariaat-generaal. - Diensten van Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij Koninklijk besluit van 11 juli 2000. Wordt tot Officier van de Orde van Leopold II benoe De heer BRAEKMAN, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000022614 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 : Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. VEREECKEN, Monique, geneesheer-directeur bij het Ministerie van S Wordt benoemd t type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000000678 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 3 september 2000, wordt de heer Geert Van Haegendoren, auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000015149 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Honoraire Consuls Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 mei 2000 werd de heer Joao Casillo, benoemd tot honorair Consul van België te Curitiba met als ressort de Staten Parana en Santa Catarina. Aanstelling Bij koninklijk beslu Ontslagen, benoeminge

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in de sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Lucien Charlier De betrokken De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000012637 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Nijvel, ter vervanging van de heer Jacques Coupienne De betrokken organisat De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in de sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Louis Léonard De betrokken orga De voor

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000003585 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen Mutaties Bij besluit van 3 augustus 2000, worden de hiernavermelde eerstaanwezende inspecteurs bij een fiscaal bestuur van de Administratie van d Voor de raadp

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000000796 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Nationale Orden. - Eervolle onderscheiding Bij koninklijk besluit nr. 690 van 21 september 2000 wordt het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde, postuum verleend aan adjundant-chef bij de rijkswacht Pauletig, Primo. Deze ondersche (...)

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000012675 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Abreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 13 september 2000 is de N.V. WKSB Isolatiebedrijf, Bettestraat 31, te 9190 Stekene, erkend geworden(...) Bij ministerieel besluit van 13 septemb type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 04/10/2000 numac 2000012674 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 13 september 2000 wordt de erkenning, verleend bij ministerieel besluit van 22 november 1999 aan de(...) Bij ministerieel besluit van 13 september 2000
^