B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000009822 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 augustus 2000 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tij Bij **** type wet prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000024014 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. 13/04/1997 pub. 05/10/2000 numac 1997015261 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, Bijlagen I tot XVIII, Protocollen 1 tot 5 en Slotakte,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 05/10/2000 numac 1999012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van een "Compensatiefonds voor bestaanszekerhe type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012560 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 1998 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012462 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012584 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector voor de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012374 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1999-2000 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 21/09/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000000772 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 24 augustus 2000 tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de beperking en de controle van de verk type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000022706 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000000739 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken III en IV van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000014179 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met het Protocol van 1992 tot wijziging van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door veron

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000027424 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 11 juli 2000 wordt de heer Laurent Mourrier met ingang van 1 juli 2000 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché. Bij ministerieel besluit van 20 juli 2000 wordt de heer R Bij besluit v type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000027423 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 5 juli 2000 wordt de heer Christophe Maréchal met ingang van 16 mei 2000 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché-stagiair. Bij ministerieel besluit van 19 juli 2000 wordt de heer Marc (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000007243 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit nr. 81469 van 11 september 2000 wordt Mevr. Rita P. Felix, klerk bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, als directies Een bero type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000027426 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.8.245 van 10 mei 2000 worden het laden en het afladen van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het Dit uittre type ministerieel besluit prom. 29/08/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000022670 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de microbiologische criteria voor de productie van gekookte schaal- en weekdieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000027425 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 11 april 2000 wordt de VZW "Sivry-Rance" erkend als informatie-, vormings- en bewustmakingsinstelling, overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffend Deze erkenning he type ministerieel besluit prom. 31/08/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000022669 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorschriften met betrekking tot de visuele controle voor de opsporing van parasieten in vis

document

type document prom. 24/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000000765 bron ministerie van binnenlandse zaken Administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming. - Duitse Vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot sluiting van de zitting 1999-2000 van de Franse Gemeenschapsraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de zonale aanstellingscommissies van het onderwijs voor sociale promotie, opgericht bij toepassing van artikel 14septies van het koninklijk be

erratum

type erratum prom. 03/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000014221 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Erratum type erratum prom. 28/09/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000009870 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. - Errata type erratum prom. 19/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000014195 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000009871 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : - Leuven : 1; - Dendermonde : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangeteken Voor elke kandidatu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000009872 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2000 is aan de heer Denys, M., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent. Bij koninklijk besluit van 25 september 2000 is Bij koninklijk

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000021442 bron arbitragehof Arrest nr. 88/2000 van 13 juli 2000 Rolnummer 1965 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 27, 39 en 71 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, ingesteld door de n.v Het Arbitra

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000016249 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 9 juli 2000 wordt Mevr. Anneke De Cock, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 mei 2000 in vast verband benoemd tot ingenieur in het Nederlands taalkader bij de centrale diensten (...

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/10/2000 numac 2000000632 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huiscollecte. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 3 september 2000, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning ver Bij kon
^