B.S. Index van de publicaties van 6 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot de bev type wet prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000009838 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 is machtiging verleend aan : De heer ****'****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****'**** de heer ****'hoor

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000003572 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2000 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000007216 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2963 van 20 juli 2000, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000009881 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2000 wordt de heer Claes, M., gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, met ingang van 1 juli 2000, bevorderd tot Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000009886 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 21 september 2000 wordt de heer Capelle, M., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen als hoofdcommissaris van de Bij koni type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000016258 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1996 tot hernieuwing van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 22/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000000798 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000022708 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor de beroepsziekten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000022642 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 26 mei 2000 wordt de heer Druet, Alain, adviseur, met ingang van 1 mei 2000, bevorderd door verhoging in weddenschaal in de schaal 13 B bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmili Bij mini

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000027430 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1997 houdende het huishoudelijk reglement van het "Institut scientifique de Service public" type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000027432 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een bijzondere commissaris van de Waalse Regering aangewezen wordt bij het "Institut scientifique de Service public"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/07/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000000784 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. - Validatie van de verkiezingen en installatie van de gemeenteraadsleden. - Verkiezing van de schepenen en benoemingsprocedure voor de burgemeesters. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 29/09/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000027431 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2000/MINFP/008 tot verlening van dienstvrijstellingen om redenen van verkiezingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000021422 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 augustus 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 augustus 20 Die zaa

document

type document prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000002092 bron ministerie van ambtenarenzaken Public Management Programme Leersabbat voor federale ambtenaren In het kader van de federale administratie, wordt er een opleiding georganiseerd voor ambtenaren, en dit in samenwerking met het Instituut voor de Overheid voor de Nederla(...) Het program

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 september 1997 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring voor de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegrad

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000000800 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 17 september 2000 wordt de heer Meerts, Alain, benoemd tot commissaris van politie van de gemeente Sint-Genesius-Rode .

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000009887 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 ; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbe(...) - administratief

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000009888 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000, in werking tredend op 30 september 2000, wordt de heer Callewaert, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zij Bij koninkl

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/10/2000 numac 2000000781 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Op Bij
^