B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000003574 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vr(...) Perceel grond « rue de la Favette » voor een oppervlakt type wet prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000009796 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 augustus 2000 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000000607 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000003587 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000021446 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming, vernieuwing van mandaat en ontslag van de leden der commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000009775 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000022637 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 wordt de heer Put, Vital, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 februari 2000, op eigen verzoek, ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en het koninklijk besluit van 7 mei 19

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000011369 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Terug ter beschikkingstelling Bij ministerieel besluit van 5 juni 2000 werd de heer Bido, Francis, geboren op 5 juli 1948, vanaf 5 juni 2000 opnieuw ter beschikking gesteld van het Minist Het minist type ministerieel besluit prom. 27/08/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000000717 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de werkgroepen belast met de uitvoering van de politiehervorming type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000011368 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 31 mei 2000 werd Mevr. De Coster, Margaretha, geboren op 17 december 1958, klerk bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie, met ing (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000022560 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Algemeen Coördinatiecomité. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 juni 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2000, wordt de heer Van Hoydonck, P., benoemd tot werkend lid van het Algemee (...) type ministerieel besluit prom. 04/10/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000016272 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 07/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000022722 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1999 tot vaststelling van het bedrag van de voorafnames ter financiering van het Bijzonder solidariteitsfonds, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Ri

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000031171 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000035955 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht van de leerlingendossiers van de PMS- en MST-Centra naar de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000035958 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 1998 betreffende de nadere erkenningsvoorwaarden, de erkenningsprocedure, de modaliteiten inzake inspectie en begeleiding en de wijze van subsidiëring van he

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000027433 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 tot bepaling van de voorwaarden voor het exploiteren, van de procedure voor het toekennen en het intrekken van de exploitatieverg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000000801 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen. - Inzage en bekendmaking van de bezwaren tegen de verkiezingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 02/10/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000000808 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 21quinquies tot aanvulling van de omzendbrief POL 21ter houdende commentaar over de bepalingen van titel IV, hoofdstuk III, van de nieuwe gemeentewet

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000095047 bron ministerie van economische zaken Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze ov type bericht prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000002079 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

document

type document prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van 28 juli 2000, wordt Mevr. Jeanine Jaworska, klerk bij de Koninklijke Musea van Schone Kunsten van Belgi Het be

erratum

type erratum prom. 17/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000003624 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de Effectenbeurs van Brussel. - Erratum type erratum prom. 20/09/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000022747 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type erratum prom. 09/07/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000003597 bron ministerie van financien Wet houdende dertiende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, sectie 31, « Ministerie van Landbouw en Middenstand ». - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000011370 bron ministerie van economische zaken Kabinet van de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 werd met ingang van 8 april 2000, de heer Dineur, Henri, geboren op 22 oktober 1970, benoemd tot kabinetschef bij het kabin Bij koni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000022688 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de preventie ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt aan de heer Lanoye, R., eervol ontsla Bij hetze

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000009890 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 2; 1, vanaf 1 april 2001 en 1 vanaf 1 mei 2001; - Tongeren : 1, vanaf 5 februari 2001; - Nijvel : 1, vanaf 1 maart - bij het vredegerecht

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000009891 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000, in werking tredend op 7 november 2000, wordt de heer De Ridder, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Beringen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak o Bij koninkli

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000009831 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 223 4 september 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commi 2000/530/EG : * Beschi

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000095045 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum De door de Cont type goedkeuringen prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000095046 bron ministerie van economische zaken Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 4 september 2000, wordt de overdracht goedgekeurd van de verzekeringscontrac (...

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000008341 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige industriële ingenieurs (m/v) (rang 10) voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ministerie van Justitie Samenstelling van een wervingsreserve Toelaatbaarheidsvereisten : V(...) Worden eveneens aan type bericht van selor prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000008343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige attachés voor internationale samenwerking (rang 10) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Samenstelling van een wervingsreserve Toelaatbaarheidsvereiste(...) 1. Belg z type bericht van selor prom. -- pub. 07/10/2000 numac 2000008342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige paramedici (m/v) voor het gesloten centrum te Vottem (Dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) Eén betrekking is thans vacant te Vottem. Toelaatbaarheidsvereisten : Belg(...) Vereiste diploma : De k
^