B.S. Index van de publicaties van 12 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/1997 pub. 12/10/2000 numac 1997015262 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, Bijlagen I tot X, Protocollen 1 tot 5, Slotakte, gedaan type wet prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000016269 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 wordt de heer Sonck, Bart R., hoofd van een afdeling , met ingang van 1 februari 2000, in het Nederlands taalkader, bevorderd tot rang B van de wete(...) Overeenkomsti type wet prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000009823 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 augustus 2000 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000000620 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen betreffende de gemeentelijke volksraadpleging type koninklijk besluit prom. 03/10/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000009878 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000011070 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 december 1999 wordt met ingang van 16 maart 1999, op zijn aanvraag, aan de heer Peeters, Walter, geboren op 14 juli 1944, ontslag uit zijn ambt van ad (...) type koninklijk besluit prom. 03/10/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000015156 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 03/10/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000009880 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997 tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000009299 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid ve 2° worden de stat type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000011393 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot inrichting van een Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000000608 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000007241 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van het erediploma van een vaandeldrager Bij ministerieel besluit ****. 81478 van 12 september 2000. **** erediploma van vaandeldrager wordt verleend aan de hiernavolgende personen : ****, ****.****.****.; ****, ****.****.**** (...) type ministerieel besluit prom. 10/10/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000009879 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 29/09/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000000807 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000027443 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 7 september 2000 wordt de heer Daniel Gillant erkend als natuurgids, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de toekenning van toelagen voor de activi Deze er

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2000, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst a Bij bes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000027444 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren van niveau 2+, 2, en 3 die bevoegd zijn voor de vaststelling van overtredingen van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk

decreet

type decreet prom. 16/12/1999 pub. 12/10/2000 numac 2000021459 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende het opvangen van de risico's inherent aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000021462 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 juni 2000 in zake B. Lunetta en de n.v. Centre hypothécaire assurances et prêts tegen de n.v. Axa Bank Belgium, waarvan de exped « I type bericht prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000011423 bron raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 00/0047 - Vinci/Groupe GTM Op vrijdag 29 september 2000, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van artikel Volgens de

document

type document prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000000648 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Overplaatsing Bij besluit van de secretaris-generaal van 20 juni 2000 wordt Mevr. Micaloni, Dominique, klerk bij het Rijksinstituut voor Oorlogsinvaliden, als klerk overgeplaatst naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met inga (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 1998 houdende delegaties van bevoegdheid en handtekening aan de leidend ambtenaren van de Dienst voor heffing van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de Hogeschool « Charlemagne » te Luik

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000009901 bron ministerie van justitie Recherlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 september 2000, bladzijde 33208, regel 52, lezen : Mevr. Maltus M., i.p.v. Mevr. Maltus P.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000002086 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 juli2000 wordt de heer Haumont Philippe, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken , met ing(...) Bij koninklijk bes type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000011069 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 23 december 1999 werden met ingang van 1 oktober 1999 in vast verband benoemd : tot de graad van statisticus : Mevr. Wuyts, Catherine, gebor de heer Vermael

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031329 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/768 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van elektrotechnisch installateur in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031338 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/777 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de voortgezette opleiding en de beroepsomscholing in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031335 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/774 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor de beroepen van kleinhandelaar en groothandelaar in de permanente vorming voor de middenstand en de kl type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031340 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/779 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenningsvoorwaarden en de werkwijze van de professionele commissies en lesgeverscommissies in de Permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote onder type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/771 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van mecanicien van landbouw- en tuinbouwtrekkers en -machines in de permanente vorming voor type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/770 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van garagehouder-hersteller in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en mi type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031326 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/491 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het reglement betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen voor volwassenenscholing zoals aangenomen op 12 december 1997 door de vergadering van de Fr type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031334 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/773 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van opticien in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote onder type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031339 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/778 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de pedagogische volmaking in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031330 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/769 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van installateur in centrale verwarming in de permanente vorming voor de middenstand en de type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031336 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/775 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de cursussen voor opleiding in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031333 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/772 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van tandtechnicus in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031337 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/776 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000009900 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Vernietiging In het Belgisch Staatsblad van 28 september 2000, bladzijde 33237, regel 8, is de vacante plaats van opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Gent, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000009899 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde : 1, vanaf 1 januari 2001; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1, vanaf 2 mei 2001 ; - adjunct-griffier : - bij(...) - Mechelen : 1;

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000003631 bron rekenhof Werving van mannelijke of vrouwelijke Franstalige adjunct-auditeurs Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met het selectiebureau van de federale overheid SELOR, twee vergelijkende examens met het oog op de aanwerving van mannel(...) 1. Werkomgeving

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000009902 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 september 2000, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het hof van beroep te Gent, de heer De Prez G., adjunct-griffier bij dit hof, met ingang van 1 juni 1999; - eersta - eerstaanwez

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 3 september 2000 worden Mevr. Nathalie Warnants en de heren Hans Polet en Peter Lootens, met ingang van 1 juni 2000, voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Nederland Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000016267 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2000 worden de in de hieronderstaande tabel vermelde personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw bij het hoofdbestuur bevorderd door verhoging Voor de

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000000782 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 5 septe De vern type vergunning prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000000751 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 22 augus De vergu type vergunning prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000000750 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes **** ****

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000015152 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 27 september 2000 hebben H.E. Mevr. Joanna Miriam Hewitt, Mevr. Kalliopi Avraam, de heer Guy Alain Gauze en de heer Jacques Bilodeau, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te ov Begel

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000022730 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - B Bij ko

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000000756 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Wi Bij type erkenning prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000000758 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Bij min type erkenning prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000000757 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij type erkenning prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000000755 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij type erkenning prom. -- pub. 12/10/2000 numac 2000000753 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Wi Bij
^