B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000009867 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 3 september 2000, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij **** type wet prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000022764 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vaststelling van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 Overeenkomstig de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling werd het fed(...) Het federaal plan inzake duurzame ontwikke type wet prom. 24/06/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000015103 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en met de Bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000040001 bron ministerie van financien Muntfonds Stand van het Muntfonds op 31 december 1997 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst Voor de ra type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000000716 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, wordt de heer Robert Quintin, referendaris bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2000-2001 aan de « Université de Liége » in ( type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000002091 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000027452 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest « Le Foyer des Orphelins » Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 wordt Mevr. Anne Holoffe benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000000593 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000012585 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het vierde kwartaal 1999 aa type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000012217 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het eerste kwartaal 1999 aan type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000012299 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het tweede kwartaal 1999 a type koninklijk besluit prom. 21/09/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000003629 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de investeringsaftrek type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000012446 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het derde kwartaal 1999 type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000012588 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het vierde kwartaal 1999 aa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000007220 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal aanvullingsofficieren dat als kandidaat-beroepsofficier kan aanvaard worden, beroepsonderofficieren dat als kandidaat-aanvullingsofficier kan aanvaard worden, aanvullingsonderofficieren dat als kandidaat-be type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000027453 bron ministerie Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2000 wordt de vennootschap « CSD Enviro Consult » met ingang van 1 maart 2000 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende - rui type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000012592 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenningen en verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministeriële besluiten van 18 juli 2000 worden de cursussen van niveau II, ingericht door de Katholieke Hogeschool Kempen, Bij minister type ministerieel besluit prom. 13/09/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000022736 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 1999 tot erkenning voor ontleding en tegenontleding en tot aanstelling als referentielaboratorium van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000000711 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Hoger ambt Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2000 wordt de heer De Mot, Frank, Directeur-generaal, aangesteld voor de uitoefening van het hoger ambt van Secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor een (... type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een organisme als externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 14 juni 2000 wordt de Vereniging zonder winstoogmerk « SGS - Bureau Nivelles », gevestigd L. Metterwielaan 324, te 1080 Brusse (. type ministerieel besluit prom. 17/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000014186 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nautische toezichtscommissie type ministerieel besluit prom. 30/08/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000031364 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bijzondere bestemmingsplannen Beslissingen tot opheffing BRUSSEL. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 oktober 2000 wordt de beslissing van de stad Brussel tot ophef BRUSSEL. - Bi type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 maart 2000 tot instelling ten gunste van het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid van een stelsel van disponib

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000036002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door d

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/09/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000000809 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Verhindering en vervanging van de burgemeester die het ambt van Minister, Staatssecretaris, lid van een Executieve of Gewestelijk Staatssecretaris uitoefent. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000011424 bron raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 00/0048 Lernout en Hauspie Speech Products N.V. Visteon Global Technologies Inc. Op maandag, 2 oktober 2000, ontving de Raad voor de Mededinging een aanm Volgens de aanme

document

type document prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000040808 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der Industriële Productieprijzen van de maand augustus 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand augustus 2000 152,49 punt(...) Het definitief indexci type document prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een vereniging zonder winstoogmerk als onafhankelijke instelling In toepassing van artikel 13 van richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid- (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Haina

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000003635 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2000, op bladzijde 27320, moet het woord « Officier » toegevoegd worden vóór de woorden « Administratie der directe belastingen ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000003626 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector kadaster. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 worden, met ingang van 1 april 2000, de in onderstaande tabel opgenomen eerstaanwezend inspecteurs bij een Voor de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000009916 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, wordt Mevr. Havelange, Bénédicte, met ingang van 1 april 2000, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bes Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000000815 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 2 oktober 2000 wordt de heer Massart, Didier, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Trooz . Bij koninklijk besluit d.d. 2 oktober 2000 wordt de h(...) (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij Benoeming van een lid en hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000, dat in werking treedt op 29 juli 2000 : A. wordt de heer Jan François voor een periode van B. wordt

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000021461 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000009917 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2000 : - is aan de heer Dieryck, Ch., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het is hem vergund de titel van zij - is de heer

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000000721 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 17 september 2000 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning ve Bij koni

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 17/10/2000 numac 2000027448 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 72.970 van 2 april 2000 vernietigt de Raad van State, afdeling administratie, XIIIe kamer, artikel 3,
^