B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000021440 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 85/2000 van 5 juli 2000 Rolnummer 1690 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000016242 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000014214 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000, dat in werking treedt op 1 november 2000, wordt aan Mevr. Jeannine De Keuster eervol ontslag verleend uit haar functies van adjunct-adviseur bij het Bestuur van Wegverkeer en Infrastruc Zij wor type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffend type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000012525 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de regeling voor sommige oudere werklieden overeenkomstig de collectieve type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000012493 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de inst type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000012288 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd e type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000015140 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 30 mei 2000 : de heer Pierre - koninklijk besl type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1974, tot vastste type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000016232 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000022713 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000022740 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij ministerieel besluit van 5 september 2000 wordt de heer Donis, Jacques, adviseur, met ingang van 1 juni 2000, bevorderd door verhoging in weddenschaal in de schaal 13 B bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Lee Het ber type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000009821 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2000 is de heer V. Avelange benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Verviers, ter vervanging van de heer P. Magermans, o (... type ministerieel besluit prom. 19/10/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000022777 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 20/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000027458 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 05 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/10/2000 numac 2000036029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende het reglement van de lenings-, verkoop- en huurhulpverrichtingen van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in het kader van het fonds B2

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/08/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht van de personeelsleden van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs aan de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000035977 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de adviesraad bij het Vlaams Zorgfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000036001 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan Jeugd en Stad V.Z.W. in het kader van het project 2Track type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000036024 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor de ambtenaren van sommige Vlaamse openbare instellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000027459 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 mei 1995 tot vaststelling van de regels voor de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" en tot benoem type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000027460 bron ministerie van het waalse gewest Psychiatrisch ziekenhuis "Chêne aux Haies" te Bergen Benoeming Bij besluit van de Waalse Regering van 21 september 2000 wordt Mevr. Maryline Dufrasne met ingang van 26 juli 1999 in vast dienstverband benoemd tot directeur-hoofd van (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000021479 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beslissing van 2 augustus 2000 in zake B. Simoens, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 12 september 2000, he « Sche

document

type document prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000015166 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kanselarijcarriere Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 17 juli 2000 werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : de heren : Jozef De Vos, Kanselier te S Jan Peremans, K type document prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000009938 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bevordering door verhoging in weddeschaal Bij ministeriële besluiten van 16 oktober 2000 worden met ingang van 1 april 2000 bevorderd door verhoging in weddeschaal tot weddeschaal 1D in een betrekking van gerechtelijk af - bij het type document prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000009930 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van december 2000 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over de kenn Deze e

erratum

type erratum prom. 19/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000003625 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum type erratum prom. 17/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000003623 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 08/06/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 9 september 1993 houdende de wijziging van de huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van sociale huisvesting, wat betreft de instelling van een meervoudig inschrij

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000011367 bron ministerie van economische zaken Kabinet van de Regeringscommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 werd met ingang van 8 april 2000, de heer Mettens, Philippe, geboren op 9 april 1964, benoemd tot kabinetschef bij het kabinet van de Regeringscommissaris Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000011365 bron ministerie van economische zaken Kabinet van de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2000 werd met ingang van 8 april 2000, Mevr. Basecq, Marianne, geboren op 18 juni 1968, benoemd tot kabinetschef bij het kabinet v (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000016240 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2000 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Kroo Ridder Mevr.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000008361 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technici der vorsing (rang 20) (m/v) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Er is momenteel 1 vacante betrekking. Toelaatbaarheidsvere(...) 1. Vereist diploma : getuigschrift van hoger secundair on type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000009939 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - greffier : - bij het hof van beroep te Bergen : 1, vanaf 1 mei 2001; - bij het vredegerecht van het tweede kanton Turnhout : 1, vanaf 1 mei 2001. De kandidaturen voor een benoeming in De kandidaten dienen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000009940 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 oktober 2000, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Rychlik, B., adjunct- - adjunct-

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000012638 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt de heer Etienne Delattre, eerste sociaal bemiddelaar, met ingang van 7 mei 2000, benoemd tot directeur-generaal in overtal bij de Administratie van de collectieve arbeidsbe Het ber

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000003658 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 november 1998 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaa - van de verkoop van de bi type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000003656 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "SUBITO" genaamd Overeenkomstig artikel 7, type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000003657 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "MAGICO" genaamd Overeenkomstig artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "MAGICO" genaa - van de verkoop van de bil type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000003655 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "PRESTO" genaamd Overeenkomstig artikel 7, type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000003641 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "21" genaamd Overeenkomstig artikel 7,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000012658 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaa Bij

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000021439 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 84/2000 van 5 juli 2000 Rolnummer 1636 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 277 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, gesteld door d Het Arbit

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000008359 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige bibliothecarissen (rang 26) voor het Ministerie van Justitie Samenstelling van een wervingsreserve. Vereiste diploma : De kandidaten dienen houder te zijn van het diploma van gegradueerde in het bibliothe(...) De functiebes type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000008362 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjunct technici der vorsing (rang 30) voor het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (Gent) Samenstelling van een wervingsreserve Er zijn geen diploma's vereist. De functiebeschrijving en -vereisten en d(...) Jaarlijks bru type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000008364 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige technicus der vorsing (m/v) (rang 20) voor de Koninklijke Bibliotheek van België Samenstelling van een wervingsreserve Vereiste diploma : - De kandidaten dienen houder te (...) - studieattest van het zesde jaar secundair kunst type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000008363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige geschoolde arbeiders (m/v) Verscheidene betrekkingen zijn thans vacant. Vereiste diploma : getuigschrift van lager secundair onderwijs, afdeling of richting : hout, constructie, elektriciteit, (...) De functiebeschrijving en -v type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2000 numac 2000008360 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken (Ministerie van Binnenlandse Zaken) Samenstelling van een wervingsreserve Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Vereis(...) - diploma van lic
^