B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000022721 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Overdracht van portefeuille-wet Het is de naamloze vennootschap « Assuranties Groep JOSI » toegelaten haar portefeuille-wet « Arbeidsongevallen » vanaf 1 januari 2000 aan de naamloze vennootschap « WINTERTHUR EUROPE VERZEKE Dez

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022710 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure van schorsing en schrapping uit het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de Controledienst voor de Verzekeringen voor wat betreft de verzekering van de arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000000776 bron ministerie van binnenlandse zaken Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 september 2000, is de heer Hertens, Erwin, adjunct-adviseur, m.i.v. 1 augustus 2000 bevorderd tot de graad van adviseur bij het provinciaal gouvernement Vlaams Brabant - Ministerie van binnenlandse zaken Overeenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000009942 bron ministerie van justitie Besluiten betreffende de Internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Fonds International pour le Déve 2° worde type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000012656 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijprodukt type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022759 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het derde addendum bij de 3e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "ADDENDUM 2000" type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000012626 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van appelwijne type koninklijk besluit prom. 16/10/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000009932 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van justitie en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden type koninklijk besluit prom. 03/10/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022756 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende vaststelling van de erkenningsnormen waaran een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als medisch-tec type koninklijk besluit prom. 22/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022768 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen type koninklijk besluit prom. 02/10/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022758 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1998 tot uitvoering van artikel 86bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000027465 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 14 september 2000 wordt de heer Alessandro Tarditi voor een termijn van vijf jaar erkend als controleur van eenheden voor individuele zuivering. Deze erkenning heeft het nummer TA/05/00-003. Bij minis Deze erkenning he type ministerieel besluit prom. 25/04/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000016293 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1998 houdende erkenning van de verenigingen die honden tatoeëren type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000007279 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit nr. 81506 van 21 september 2000, Mevr. Godelieve-R. Smets, klerk bij de Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden, als klerk bij het Ministerie van Landsverdediging benoemd op 1 september 2000. Bij min type ministerieel besluit prom. 20/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022720 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 05/10/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022770 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende de samenstelling en de werking van de Doorzichtigheidscommissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 29/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022738 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1999 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin type ministerieel besluit prom. 05/10/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022769 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol bevatten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000035976 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar aanleiding van de oprichting van de entiteit Interne type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000036007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de overdracht van rechten en plichten van het FIOV naar het IWT type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000036010 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de oprichting en de werking van de entiteit Interne Audit in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000036042 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de loopbanen bij de entiteit Interne Audit betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000036016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiering van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000027464 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 22 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Franse Gemeenschapsregering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters en van de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid bij het basisoverlegcomité voor de Dienst voor heffing van het kijk- e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is

erratum

type erratum prom. 26/04/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, b type erratum prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000041313 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000053902 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Hees, Joseph De heer Van Hees, Joseph Wivina Aimé, geboren te Antwerpen op 14 februari Alvorens te

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000009944 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1; - bij de vredegerechten van de kantons Oudenaarde en Kruisho(...) - opsteller bij d type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000009945 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2000, blz. 29357, regel 21, is de vacante plaats van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Le Roeulx, geannuleerd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000009943 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2000, in werking tredend op 2 oktober 2000, wordt aan de heer De Poortere, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwe Bij koni

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/03/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 augustus 1988 tot vastlegging van de subsidiëring van coördinatieactiviteiten ten gunste van erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende verlenging van de duur van het mandaat van de leden van de Bejaardenraad van de Duitstalige Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000003662 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 12 oktober 2000. De Voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie vo(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000009948 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 89.747 van 22 september 2000 van de Raad van State wordt de vernietiging bevolen van het koninklijk besluit van 18 december 1995, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 januari 1996, waarbij (...

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 25/10/2000 numac 2000035999 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene Bij besluit van de Vlaamse regering van 8 septemb De kaar

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 30/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000003630 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^