B.S. Index van de publicaties van 5 december 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000022860 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 128 van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 30/10/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000007305 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoemingen en bevorderingen in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000002111 bron ministerie van ambtenarenzaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000, is aan de heer Duyck, Lucien, Georges, adviseur bij het Federaal Aankoopbureau van het Ministerie van Ambtenarenzaken eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 Hij mag type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000000978 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Klasseverheffing der gemeenten Bij koninklijk besluit van 7 november 2000, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 oktober 1978, houdende vaststelling der criteria voor de klass (...) type koninklijk besluit prom. 14/11/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000021559 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot benoeming van de leden van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België geplunderd of achtergelaten tijdens de type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000022855 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2001, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000022863 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 1999, van het correctiebedrag en het aantal rechthebbenden per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbon type ministerieel besluit prom. 13/11/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000022844 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die Valnemuline hydrochloride bevatten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 alsook tot gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60 basisallocatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000027544 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 1999 tot toekenning van geldmiddelen aan het "Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adapté"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/08/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000000914 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief ZPZ 6 betreffende de voortgangsrapportering van de pilootpolitiezones. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000000933 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie van advies voor vreemdelingen. - Bericht aan de instellingen voor bijstand, groeperingen, bewegingen of organisaties die de belangen van vreemdelingen verdedigen Overeenkomstig artikel 33 van de wet van 15 december 1980 betreffende de Ditzelf type bericht prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000021573 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 16 oktober 2000 een vordering tot schorsing van Deze zaa type bericht prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000021544 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 2 oktober 2000 in zake M. Humblet tegen de n.v. Interbrew Belgium, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom « Sche

document

type document prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000012909 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing van de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wordt de heer Bonnet, Réginald, sociaal controleur bij de Rijksdienst voor Maatschappelijke Het be

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000040314 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2000 Erratum Gelieve te lezen in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2000, in de tabel van blz. 40328, kolom oktober : Punt 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen « 130.80 » i.p.v (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000001064 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 november 2000 wordt de heer Lepinois, Pascal, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Estinnes . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000012924 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Gent De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individuele arbei(...) Voorwaarden : 1° h

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000000902 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 november 2000 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 05/12/2000 numac 2000002113 bron ministerie van ambtenarenzaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 90.291 van 18 oktober 2000, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, het koninklijk besluit van 12 maart 2000 tot regeling van de rechtstoestand van de bij arbeidsovereenkomst i (...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 23/10/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2000
^