B.S. Index van de publicaties van 8 december 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000014255 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "LOXO" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000002108 bron ministerie van ambtenarenzaken Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2000, wordt aan de heer Rammeloo, Rik, kabinetschef bij de Cel van de Regeringscommissaris belast met de administratieve vereenvoudiging, eervol ontslag uit zijn functie verleend Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000010060 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Weigering van bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 november 2000 wordt de bevordering tot de graad van gerechtelijk afdelingscommissaris die vacant werd verklaard op 1 december 1998 geweigerd aan de heer Molenberg Bij minist type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000010003 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 september 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000002109 bron ministerie van ambtenarenzaken Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2000, wordt de heer De Winter, Freddy, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Algemene Directie van de Civiele Bescherming, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst in e Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000010062 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 november 2000 : - is de heer Himpens, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de he Hij zal het burgerl type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000012906 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 10/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van het globaal aantal geneesheren, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000022847 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van het globaal aantal geneesheren, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000022854 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage die de laboratoria voor klinische biologie verschuldigd zijn voor de externe kwaliteitsevaluatie type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000012832 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's ver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000010059 bron ministerie van justitie Bevorderingen door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 7 november 2000 wordt de heer Malliet, L., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, met ingang van 1 april 2000 bev Bij min type ministerieel besluit prom. 17/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000011481 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 12/09/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Lovegnée-Bosquet » te Ben-Ahin type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000010061 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 20 november 2000 wordt Mevr. Harvengt, Y., maatschappelijk assistent bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en L Overeenk type ministerieel besluit prom. 31/10/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000036182 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van wielerboekje en van het model van medische steekkaart

decreet

type decreet prom. 30/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende de intensieve taalprogramma's type decreet prom. 30/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende de terbeschikkingstelling van pedagogisch materiaal voor de leerlingen en leerkrachten uit het secundair technisch en ber type decreet prom. 30/11/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van subsidies aan de ideologische of politieke verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen kunnen worden toevertouwd voor de Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000011495 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 00/0054 UB Investments B.V./Gilde Participaties B.V. Op woensdag 29 november 2000 ontving de Raad voor de Mededinging ee(...) Gilde Participatie

document

type document prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000011475 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, van 16 oktober 2000, wordt Mevr. Pascale-Agnès Keymeulen, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Economische Het beroep type document prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000003707 bron ministerie van financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kwartaalbeta

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000001088 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdpolitiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 14 november 2000 wordt Mevr. Biot, Francine, met ingang op 1 februari 2001, benoemd tot hoofdpolitiecommissaris van de stad Charleroi . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000022851 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 november De heren type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000022850 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000, dat in werking tree De heer

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000010063 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 30 september 2000, is de heer Wouters, A., substituut-krijgsauditeur in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden. - de heer De Cler

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000007326 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 28 november 2000, nr. 229, editie 2, blz. 39703 en 39704, dient er te worden gelezen : Bij koninklijk besluit nr. 3142, nr. 3143 en nr. 3144 van « 27 oktober 2000 » in (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000000898 bron ministerie van binnenlandse zaken Toevoeging aan de lijst van de instellingen die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van de onderzoeken, de verificaties en de testen bedoeld in het koninklijk besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de procedure van alarmsystemen en alarmc Bij

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000001091 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 30 o Bij mi type vergunning prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000001092 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 22 nov Bij mini

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000003742 bron ministerie van financien Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, ondertekend a)

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 08/12/2000 numac 2000012905 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retribu
^