B.S. Index van de publicaties van 12 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië anderzijds, gedaan te B type wet prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000040209 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 30 SEPTEMBER 2000 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000000915 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 juni 2000 tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000011507 bron ministerie van economische zaken Afstand van een toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 23 november 2000 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « Libra-Re » , naamloze vennootschap, waarv(...) - « Voertuigcasco met uitzonderin type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000011508 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 23 november 2000 wordt aan de onderneming « Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffing », het Dit b type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000012854 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 november 2000 is aan de heer Galère, Eugène, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 13 december 2000, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-arbeider, bij (. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000001081 bron ministerie van binnenlandse zaken Toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid Aanvullende lijst bij de in het Bel Provin type koninklijk besluit prom. 06/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000021584 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot herinrichting van de Interdepartementale Commissie voor humanitair recht type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000003726 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000000912 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen betreffende de geneeskundige verzorging van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000003727 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000000910 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, weten type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000003701 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000003725 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan de politi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000000954 bron ministerie van binnenlandse zaken Provinciaal rampenplan voor hulpverlening voor nucleaire risico's. - Vaststelling Bij ministerieel besluit van 14 november 2000, behoudens de bepalingen betreffende de noodplanningszones, wordt het rampenplan voor hulpverlening van de provincie Dit besl type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016330 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing en ontslag van controledierenartsen bij de grensinspectieposten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000010081 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bevordering door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 4 december 2000 wordt de heer Pon thière, M., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, met in Overeenkomst type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type ministerieel besluit prom. 07/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016329 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1999 betreffende maatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie en ten aanzien van het handelsverkeer voor verwerkte dierlijke eiwitten en dergelijk eiwit type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000003761 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/10/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000036172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap

decreet

type decreet prom. 30/11/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000001009 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot aanvulling van de omzendbrief van 25 april 2000 inzake de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 17/09/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000000982 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en van wettelijke bepalingen tot wijziging van deze wet. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000015186 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2000 wordt Mevr. De Graef, Katrijn, stagedoend adjunct-adviseur , met ingang van 1 september 2000 en met ranginneming op 1 september 1999, in vast verband b(...) (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000000956 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van een eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 23 november 2000 wordt de heer Frans De Buel, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000001079 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 november 2000 wordt de heer Marc Coolsaet benoemd tot burgemeester van de gemeente Dour, provincie Henegouwen, arrondissement Bergen, ter vervanging van de heer Alain Audin, overleden. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000001082 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoemingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 juni 1999 wordt Mevr. Ann De Backer benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang Bij kon

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000021522 bron diensten van de eerste minister Samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Bij koninklijk besluit van 7 november 2000 wordt de Wetenschappelijke Raad bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika als volgt samengesteld voor een peri a) het type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000021518 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Muntschouwburg. - Verlenging van mandaat Bij koninklijk besluit van 26 mei 2000 wordt het mandaat van de heer Lallemand, Roger, lid van de raad (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000010086 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent . Het standaardprofiel van de hierboven vermelde functies van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 (...) - plaatsvervangend raadsheer

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000010087 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 november 2000, zijn benoemd tot : - griffier bij het vredegerecht van het kanton Halle, de heer Collier, P., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - secreta - eerstanweze

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000021578 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 28 juni 2000 in zake het openbaar ministerie tegen G. Bonnechère, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekome « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2000 numac 2000016323 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2000 worden de in de hieronderstaande tabel vermelde personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de Voor de
^