B.S. Index van de publicaties van 23 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000007332 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022908 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werki type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathies bij herkauwers type koninklijk besluit prom. 29/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000003770 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000012861 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000012858 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bepaling van de rechten van de arbeiders in het kade type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000012860 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000012781 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot vaststelling van de arbeids- en loonsvoorwaarden voor de werknemers die arbe type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000012900 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de koppeling van de lonen aan het in type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000012806 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de bekendmaking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknem type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000010155 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 11 december 2000, dat in werking treedt op 30 december 2000, is aan de heer Tas, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Meche Het is type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000010103 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000002126 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 2000 houdende verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 18-60/1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 19/09/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000012664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het aanvullend pensioen voor de notarisbedienden type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie Methylthioninechloride type koninklijk besluit prom. 04/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000003780 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de roerende voorheffing op de inkomsten van leningen van aandelen type koninklijk besluit prom. 29/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000003779 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van aandelen dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem en de periode gedurende dewelke de erkenning kan wor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022862 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 08/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000014292 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 1999 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000014295 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Een ministerieel besluit van 14 december 2000 wijzigt het Reglement van de Beheerder van de Spoorweginfrastructuur - Algemeen Reglement v Deze w type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000003784 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van aandelen genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 29 november 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem vo type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2000, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. R.H.I. Belgium. Die toe type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000021610 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2000, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst a (... type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000031493 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2000 wordt de heer Raphaël Doyen, tot monitor lichamelijke opvoeding benoemd bij de Br Bij besl type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als momument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2000, worden beschermd als monument, omwille van hun historische en artistieke waarde, de totaliteit van de villa « Le (..

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000036270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000036227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/06/1999 pub. 23/12/2000 numac 2000031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de valorisatie van vorige dienstjaren

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000011529 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 00/0055 Stonehaven Holding BV/Koninklijke Ahrend NV Op woensdag 13 december 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeld Volgens de aanm

document

type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 28 februari 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 april 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 maart 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 september 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 juni 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 augustus 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 juli 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 november 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000041401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 januari 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 19 oktober 2000 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de erkenning van de B.V.B.A. Esher vernieuwd als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van 15 jaar met ingang op datum v (... type document prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000021616 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Assenede. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Van de Velde, Patrick; Van Zele, Gilbert; Nuytinck, Daniël; Van Kerckvoorde, Francine en Van Wynsberge, Daniël. In zake : Gemeenteraadsverkiezinge Eenieder

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bescherming van de minderjarigen tegen de televisie-programma's die schade zouden kunnen berokkenen aan hun lichamelijke, mentale of morele ontplooiing

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000021585 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof.- Benoeming van een griffier Bij koninklijk besluit van 18 december 2000, dat op 1 januari 2001 in werking treedt, wordt de heer Pierre-Yves Dutilleux, adjunct-adviseur bij de Kanselarij van de Eerste Minister, benoemd tot griffier (...

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000021615 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Voordracht van een dubbeltal van kandidaten door de Senaat In zijn vergadering van 7 december 2000 heeft de Senaat het volgende dubbeltal van kandidaten voorg(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000022896 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Vacante betrekking van adviseur-generaal. - Oproep tot kandidaten De belangstellende ambtenaren wordt ter kennis gebracht dat bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid één betrekking van adviseur-ge De betrek type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000021586 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor de Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België . - Betrekking van technicus der vorsing (personeelsbeheer en boekhouding). - Bericht van vacature. - Opr(...) Er wor type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000010157 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen De volgende vacatures, opengevallen voor 2 augustus 2000, zullen worden opgevuld volgens de bepalingen van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek zoals ze van toepassing waren voor de inwerkingtred - rechte

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000010156 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2000, dat in werking treedt op 11 januari 2001, is Mevr. Lafontaine, P., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen Bij koninkl

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000021590 bron arbitragehof Arrest nr. 128/2000 van 6 december 2000 Rolnummer 1723 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 105 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, ingesteld door de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Het A samengesteld type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000021589 bron arbitragehof Arrest nr. 127/2000 van 6 december 2000 Rolnummers 1722 en 1954 In zake : de beroepen tot vernietiging van : - de artikelen 56 tot 62 van het decreet van het Vlaams Parlement van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de - de artikele type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000021598 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 89.734 van 20 september 2000 in zake P. Beelen tegen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waarvan de expedi « 1. I

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000016334 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2000 wordt de heer Sonck, Bart R., hoofd van een afdeling , met ingang van 1 juni 2000, in het Nederlands taalkader, benoemd tot hoofd van een departement ((...) Overeenkomst

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000003769 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Mutaties Bij besluit van 27 november 2000 worden de hiernavermelde eerstaanwezend inspecteurs bij en fiscaal bestuur waaraan de functie van dienstchef niet verbonden is, gemuteer Voor de raa

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 23/12/2000 numac 2000031494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de Directieraad Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement van de Directieraad wordt vervangen als volgt : « Artikel 1. In geval
^