B.S. Index van de publicaties van 30 december 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010154 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de leden van de kansspelcommissie en van haar secretariaat die de hoedanigheid hebben van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010106 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Leuven type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010148 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse II, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse B type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010147 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010149 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010146 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010151 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010150 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000014285 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de voor het luchtverkeer te gebruiken seinen type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010153 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen A, B, C en E type koninklijk besluit prom. 27/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000001134 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010152 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse E aangaande de kansspelen type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000007333 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot verlenging voor de onderofficieren enerzijds, van de tijdelijke aanpassing van de bepalingen tot regeling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, en anderzijds van de vrijwillige indisponibiliteitsstelling type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000003806 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1997 in uitvoering van artikel 9 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000011533 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot instelling van de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten van elektriciteit en het gebruik ervan type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010129 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000011535 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechts

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010128 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016351 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 14/11/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000014283 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels type ministerieel besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000003768 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 betreffende de preventieve schorsing en de tucht alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036257 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van het provisioneel krediet « te verdelen VESOC-MIDDELEN » type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036312 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de werking van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven

decreet

type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036311 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036310 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 23/11/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000033108 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036309 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 type decreet prom. 14/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000027595 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/12/2000 numac 2000003807 bron ministerie van financien Administratie der Douane en Accijnzen Milieutaksen. - Bericht Teneinde de continuïteit in de uitvoering van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur te waarborgen zonder de producenten en verdelers va Aan de Adm type bericht prom. -- pub. 30/12/2000 numac 2000011538 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 00/0056 Hewlett-Packard Belgium N.V./S.A. / Imaware N.V. Op maandag 18 december 2000, ontving de Raad voor de Mededinging een aa Volgens de aanme type bericht prom. -- pub. 30/12/2000 numac 2000021596 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 31 oktober 2000 in zake de n.v. Opel Belgium en de vennootschap naar Duits recht Adam Opel AG tegen de b.v.b.a. D.C.V. Motors, waar « Sche

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 14/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000027594 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 1995 houdende organisatie van de vervanging van de ministers door hun parlementaire plaatsvervangers

document

type document prom. -- pub. 30/12/2000 numac 2000014294 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministeriële besluiten van 12 december 2000, worden de machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavol(...) Voor de raadpleging van type document prom. -- pub. 30/12/2000 numac 2000031483 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Aanwijzing van controleurs bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Bij besluit van 5 juli 2000 van de Leidend ambtenaar van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » wordt de heer Jean-Sébastien STEPPE, gebore Bi

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

beschikking

type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000031498 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de Planning en de Stedenbouw type beschikking prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de Planning en de Stedenbouw

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010121 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/10/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 30/12/2000 numac 2000003805 bron ministerie van financien Documentatie verkrijgbaar bij de Administratie van het Kadaster, de Registratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen. - Jaar 2001 De hierna opgesomde publicaties kunnen rechtstreeks bekomen worden of wel op het verkoopkantoor, Masuip Het verk

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/12/2000 numac 2000040312 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2000, 107,22 punten bedraagt, tegenover 107,50 punten in november Het gezo
^