B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000024017 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Oprichtingen van maatschappijen van onderlinge bijstand en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 70, type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000024016 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie goedgekeurd : 1) van de ziekenf

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000007319 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3134bis van 27 oktober 2000, wordt de heer Albert, Frans, op 1 september 2000, op eigen verzoek, uit zijn functie ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000007316 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Vaststelling van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 3157 van 10 november 2000 : Landmacht Korps van de **** **** ingevolge zijn tijdelijke **** van tweeëndertig maanden op 1 januari 1998, Voor verdere **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000007320 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Uittreden uit het kader van de reserveaalmoezeniers Bij koninklijk besluit nr. 3161 van 16 november 2000, houden de heren Charles, Jean-L.; Sombreffe, Jacques-A. en Vilain, Claude-G., op vanaf 1 januari 2001, wegens het b Zij zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000007315 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Aanstelling in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse Bij koninklijk besluit nr. 3156 van 10 november 2000, wordt aangestelde eerste meester-chef kandidaat-beroepsofficier G. Scheerlinck, op 27 september 2000 aangesteld (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000007327 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 3186 van 23 november 2000 : Landmacht Worden de kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving van wie de namen volgen, Korps van de Pan type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012964 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij subsidies worden voorzien om een deel van de kosten te dekken betreffende de uitvoering van projecten in het kader van de communautaire steun van het Europees Sociaal Fonds (1) type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012633 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van drinkwater type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000010136 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2000 houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012628 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000003808 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012629 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012622 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012634 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012623 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012624 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012820 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000007334 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Benoemingen Bij ministerieel besluit nr. 81629 van 14 november 2000, worden Mevr. Anne Fechir en de heren Steven Roovers en Ward Verlinden in vast verband benoemd in de graad van geograaf op 1 april 2000. type ministerieel besluit prom. 28/11/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000007328 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 2000/januari 2001 type ministerieel besluit prom. 27/10/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000036260 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sectoren en erkenning van de meest representatieve beroepsfederaties met betrekking tot private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2001040315 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2000. - Erratum in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2000, tweede uitgave, pagina 43634 Gelieve te lezen in de tekst op pagina 43634 : Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoe (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000001136 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 13 december 2000 zijn tot burgemeester benoemd, met ingang van 1 januari 2001, de op nastaande lijst vermelde personen : Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen : Gemeente de heer Willy De type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000007309 bron ministerie van landsverdediging Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3151 van 27 oktober 2000, wordt vice-admiraal b.d. Edmond Poullet benoemd tot lid van de commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mes (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000021602 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Te begeven betrekkingen Bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel, zijn Deze

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000003801 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 526 van 22 december 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000003799 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 413 van 8 december 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000003802 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 507 van 18 december 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000003803 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 519 van 20 december 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000003800 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 535 van 20 december 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000007317 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3160 van 10 november 2000, wordt Mevr. Lucia-G. Moriau, in vast verband tot adjunct-adviseur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 16 augustus 2000. De graadanciënniteit van de Een beroep tot

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000010170 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 309 9 december 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2686/2000 van de Commissie van 8 december 2000 tot vaststelling van f(...) * Verordening (E

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 05/01/2001 numac 2000031492 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 5 december 2000 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 oktober 2000 waarbij de gemeenteraad van Oudergem de begrotingswijzigingen nrs. 2 en 3 voor 2000 heeft goedgekeurd. BRUSSEL.
^