B.S. Index van de publicaties van 6 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000012917 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot bepaling, voor de geïntegreerde ijzerindustrieën, gevestigd in het bestuurlijk arrondissement Soignies en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000011494 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 wordt met ingang van 1 januari 2000, op zijn aanvraag, aan de heer Cornelis, Didier, geboren op 8 mei 1972, ontslag uit zijn Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000013004 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 23 november 2000, dat in werking treedt met ingang van 16 oktober Paritair type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000011492 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2000 werd de heer Bernard Solé, geboren op 15 augustus 1963, adjunct-adviseur bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 augustus 2000 (...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000012744 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000012931 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000012916 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de geïntegreerde ijzerindustrieën, gevestigd in het bestuurlijk arrondissement Soignies en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk weg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000036253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 7, § 5 en 13, tweede lid van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001000004 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Federale Politie Aanwijzingen voor sommige betrekkingen van directeur Bij ministerieel besluit nr. 218 van 29 december 2000 wordt de heer Van Branteghem, J.-M., aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de relaties met d Bij minis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vervanging van de besluiten van 17 juli 1997, 2 juli 1998 en 17 december 1998 tot vaststelling van de tarifering van de diensten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000036259 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van de vijf expertisecentra ter ondersteuning van de acties inzake de zorg voor dementerende personen en hun omgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000036285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bekrachtiging van het ontslag van de afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en tot tijdelijke overdracht van zijn bevoegdheden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000036256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 1990 houdende nadere regelen betreffende de milieuheffingen op vaste afvalstoffen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000002132 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 501 De brugdagen voor 2001

document

type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021008 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Charleroi. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Chastel, Olivier en de heer Timmermans, Paul. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Charleroi. Eenieder kan inzage nemen van het verzo (...) type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021010 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Overijse. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Sanctorum-Vandevoorde, Hermes. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Overijse. Vervallenverklaring van Sanctorum-Vandevoorde, Hermes, van zijn man Eenieder type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021000 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Gillis. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Nicotra, Salvatore. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Gillis. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gem (...) type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021001 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Steenokkerzeel. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Verhaeghe, Marc; Mevr. Schoetens, Els en de heer Vandervorst, Xavier. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Steenokkerzeel. Vervall Eenieder ka type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021009 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Jans-Molenbeek. - Recours Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Mevr. Bouselmati, Mariem. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Jans-Molenbeek. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschri Bij de Raad v type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021006 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Vorst. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Mevr. De Permentier, Corinne; de heer Massart, Pol, A.; Mevr. Van Obost, Anne. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Vorst. Eenieder kan inzage ne (...) type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021004 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Erquelinnes. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door : de heer Noël, Freddy; de heer Dive, Michel; de heer Libotte, Marc; Mevr. Cordier, Geneviève. In zake : gemeenteraadsverkiezing Eenieder kan inzage nem type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021003 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Voeren. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heren Happart, Grégory en Stassen, Georges. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Voeren. Vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadsl Eenieder k type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021005 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Frasnes-lez-Anvaing. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Mevr. Bossut-Decaigny, Christelle e.a. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Frasnes-lez-Anvaing. Eenieder kan inzage nemen van he (...) type document prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001021007 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Colfontaine. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Dubois, Nicolas. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Colfontaine. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeente (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000011493 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 3 september 2000 werden met ingang van 1 juni 2000 in vast verband benoemd tot de graad van ingenieur : - de heer Norbert Carteus, geboren op - de heer Patr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000001145 bron ministerie van binnenlandse zaken Federale Politie. - Benoeming van hoofdofficieren Bij koninklijk besluit nr. 724 van 11 december 2000 worden benoemd, op datum van 26 december 2000, in het operationeel korps van de rijkswacht, in de graad van majoor bij de rijkswacht, de kapite (...

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001009001 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 249 van 28 december 2000, blz. 43101, Nederlandse tekst, elfde alinea, moet gelezen worden als volgt : « - is de heer van Durme, E., advocaat, benoemd tot toegevoegd rechter voor he (...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2001009000 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 2000 is Mevr. Boxho, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een te (...

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2001003001 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen houdende toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen of tussen dergelijke ondernemingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000001102 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 90748 van 14 november 2000 heeft de Raad van State, afdeling administratie, XIIde Kamer, de sch(...) (...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2001003003 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2001003002 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000008475 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) Sam(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de type bericht van selor prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000008472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige ingenieurs bouwkunde (m/v) (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Samenstelling van een wervingsreserve. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie. (...) - diploma van burgerlijk bouwkundi type bericht van selor prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000008473 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur-kwaliteitszorg (rang A1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Samenstelling van een wervingsreserve. Toelaatbaarheidsvereisten(...) 1. Burger v type bericht van selor prom. -- pub. 06/01/2001 numac 2000008474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Samenstelling van een wervingsreserve. Toelaatbaarheidsvereiste(...) 1. Burger van de Europese Uni
^