B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000020109 bron kamer van volksvertegenwoordigers Vacature van een rechter in het Arbitragehof Het Belgisch Staatsblad van 15 december 2000 maakte een vacature bekend van Nederlandstalige rechter in het Arbitragehof. De lijst van twee kandidaten zal worden voorgedragen door de Kamer van volk In de vaca type wet prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000012943 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de representatieve werknemers Voor

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000003740 bron ministerie van financien Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 december 1998 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 oktober 1998, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Mary, S.R (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000003733 bron ministerie van financien Hoofdbestuur van het kadaster Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 maart 1998 wordt, met ingang 1 juni 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend van de heer Nys, P.M.J., eerste attaché van financiën, die aanspraak heeft Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000003736 bron ministerie van financien Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 16 april 1998 wordt, met ingang van 1 juli 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Perau Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000003729 bron ministerie van financien Hoofdbestuur der douane en accijnzen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 22 februari 1998 wordt, met ingang van 1 maart 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Masy, Y.A., auditeur-generaal van financiën, d Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000003732 bron ministerie van financien Hoofdbestuur der directe belastingen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 13 maart 1998, wordt, met ingang van 1 augustus 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Malempre, G.E.F.J., auditeur-generaal van fina Bij konink type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 20/11/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000003748 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 11 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002117 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen betreffende de aanwijzing in de personeelsformatie van de ambtenaren die een betrekking bekleden in de aanvullende personeelsformatie type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000012925 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning en verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 4 september 2000 wordt de erkenning verleend aan de overgangscursus ingericht door het « Centre Régional Bij mi type ministerieel besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2001000008 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het jaarlijks activiteitenverslag van de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036300 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 1995 houdende bijzondere maatregelen ten gunste van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs tewerkgesteld in Duitsland type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van het provisioneel krediet "te verdelen VESOC-middelen" type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en betalingskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project voor de informatisering van het lager en het secundair onderwijs

decreet

type decreet prom. 01/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036306 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002116 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 502 - Richtlijnen voor het opstellen van het koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van een overheidsdienst tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1

document

type document prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2001021015 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Westerlo. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Engelen, Johan. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Westerlo - Vervallenverklaring van het mandaat van de heren Van Hirtum, G.; Mertens Eenieder ka type document prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2001021013 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Herselt. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heren Willems, Wilfried; Van Den Broeck, Luc; Coekaerts, Marcel; Wynants, Gabrielle en Battel, Alfons. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te He Eenieder ka type document prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2001021016 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Wetteren. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Govaert, Walter. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Wetteren - Vervallenverklaring van het mandaat van de heer Govaert, Walter, als ge Eenieder ka type document prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2001021014 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Overijse. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heren Brankaer, Dirk; Peeters, Jules en Van Den Wijngaert, Leo. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Overijse - Vervallenverklaring van het m Eenieder ka type document prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2001021017 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Hoeilaart. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Van Horenbeke, Jean-Paul. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Hoeilaart - Vervallenverklaring van het mandaat van de heer Van Horenbek Eenieder ka type document prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000027604 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 1 december 2000 wordt de heer Housseine Kadioglu, attaché, met ingang van 1 december 2000 aangewezen als districtschef van het district D151-13 te Ouffet. Bij besluit van de secretaris Bij besluit va type document prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2001021012 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Diest. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Boets, Joseph en Mevr. Claes, Maria. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Diest - Vervallenverklaring van het mandaat van de heer Simons, Ro Eenieder

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2001009003 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2000, bladzijde 42658, regel 50, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te C (...

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2001009002 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de heer Dehaemers, P., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit par Bij kon

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2001012006 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 19 december 2000 is de S.A. Watco Tecni Asbest, boulevard Gambetta 445, te 59576 Tourcoing, erkend g Bij ministeri

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000020118 bron wetgevende kamers - senaat Aanleggen van een **** van attachés voor de **** **** Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van attachés voor de ****. ****. Bezoldiging(...) **** ****

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000012940 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaa Bij type erkenning prom. -- pub. 09/01/2001 numac 2000012941 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar Bij

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 24/11/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1999 zal worden begonnen of voortgezet
^