B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000010145 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2000, is machtiging verleend aan ****. **** **** ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij kon type wet prom. 08/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000010144 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 08/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000010142 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 08/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000010143 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 08/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000010140 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 08/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000010141 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000015191 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 november 2000 wordt aan de heer Luc Sanders op 1 oktober 2000 eervol ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Buiten(...) Hij is ertoe gemachtig type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000016315 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende organiek reglement van de Veterinaire Diensten. - Eervol ontslag van plaatsvervangend dierenarts Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2000, wordt op zijn verzoek eervol ontslag ver (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000001098 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 6 december 2000 wordt de detachering van de heer Jacques Jaumotte, auditeur bij de Raad van State, bij het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken om er het ambt van deskundige uit (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000003738 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998, wordt, met ingang van 1 november 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Depasse, J.A.M.G., adviseur, die aanspraak heeft op rustpensioen en (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000003735 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998, wordt, met ingang 1 januari 1999, eervol ontslag uit zijn ambt verleend vaan de heer Vandenberghe, F.E.E.I., in Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000003741 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 2 december 1998 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 15 oktober 1998, ontslag uit zijn ambt verleend aan de Bij koninkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000003737 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 februari 1998, wordt, met ingang van 1 juni 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000003730 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 maart 1998 wordt, met ingang van 1 januari 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Declercq, N.N., eerstaanwezend inspecteur bij ee Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000022700 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 wordt de heer Deloof, Eric Udo Adolf, met ingang van 1 maart 2001, eervol ontslag verleend uit zijn functie van secretaris-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, Vo De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000001113 bron ministerie van binnenlandse zaken Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 28 november 2000 wordt, met ingang van 1 oktober 2000 de heer Jacques Previnaire, adjunct-adviseur bij het departement, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. Het is betrokke (...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000022903 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografieën « Steriele hydrofiele katoenwatten, 1997-0037 » en « Steriele hydrofiele viscosewatten, 1997-0035 » van de derde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000001138 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 13 december 2000, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000012857 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid v type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000016342 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dieren type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000016353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000002129 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 1998 waarbij ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voo type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000012932 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en tot vaststelling van het type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000016341 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2000 dat de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding regelt type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000022853 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van de Technische Raad opgericht in de schoot van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000014306 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2000, dat in werking treedt op 1 september 2001, wordt aan de heer Guy Delire eervol ontslag verleend uit zijn functies van ingenieur bij het Bestuur van de Luchtvaart. Hij wordt gema Bij konink type koninklijk besluit prom. 28/11/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000022905 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2000 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen op basis van bepaalde planten type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000012625 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000002136 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 4 december 2000 wordt de heer Demesmaeker, André, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van architect bij de Studiedienst Bouw, Dienst van de Adviseur-generaal, met ingang va Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000002138 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 11 december 2000, wordt de heer Veys, Rik, eerstaanwezend technisch assistent, door overgang naar het hogere niveau, bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur bij de International Overeenk type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000014296 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 8 december 2000 wordt Mevr. Nancy Beque, bestuursassistent bij de Regie der Gebouwen, in dezelfde graad overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, in het Nederlands taalkader, met (...) type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000014300 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Minister van Overheidsbedrijven en Participaties type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000016344 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000036277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse type besluit van de vlaamse regering prom. 28/08/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000036296 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende invoering van een experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

document

type document prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000001140 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Overplaatsing Bij besluit van de Secretaris-generaal van 20 december 2000 wordt de heer Willy Van Horebeek, bestuursassistent bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, met ingang van 1 december 2000, overgeplaatst in hoedanigheid van be (... type document prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000029457 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van 1 september 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap wordt Mevr. Pascale Dupaix op 29 maart 2000 benoemd in de graad van attaché (...) type document prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming via mobiliteit Bij besluit van de secretaris-generaal van 13 december 2000 wordt Mevr. Ponsaerts, Frieda, klerk bij het Instituut voor Veterinaire Keuring, met ingang van 1 december 2000, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst n Het ber

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2000 wordt op 1 januari 2001 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Louis Fraipont, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum wordt de betr Bij beslui

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000022894 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 2000 wordt de heer Van De Voorde, Robert, op 1 januari 2001, in de hoedanigheid van Opdrachthouder, benoemd bij het Kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000003705 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 worden benoemd : Leopoldsorde Ridder de Heer Depret, S.M.N.A., eerste attaché van financiën. Mevr. Ze zullen het burge type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000003706 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen Nationale Orden. - Bevorderingen - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 16 mei 2000 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Ridder de Heer De Buyser, E.J.M., eerste attaché van financiën; Mev Mevr. De Wispelaere, M

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000021603 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgeric Bij

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2001009006 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : 1. Voor deze vacante betrekking van raadsheer, hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoegde ben - toegevo type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000022916 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van adviseur-generaal. Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven vanaf 1 januari 2001 bij de Directie voor juridische studiën en gesch Overeenko

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2001011009 bron ministerie van economische zaken Aanwerving van contractuele medewerkers Ter aanvulling van het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 december jl., blzn. 41779 en 41780) deelt het Bestuur Energie van het federaal Ministerie van Economische Zaken mee dat het twe Het gaat

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000001141 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 december 2000 wordt Mevr. Veerle Angillis met ingang van 1 oktober 2000 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Centrale Dienst (...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000003734 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 maart 1998 wordt, met ingang van 1 juli 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Waeyenberg, R.F., gewestelijk directeur bij een fiscaa Bij konin

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000003739 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 22 februari 1998 wordt, met ingang van 1 juli 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Nameche, R.A.M., auditeur-generaal van financiën, die aa Bij konink

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/01/2001 numac 2000015185 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 7 november 2000 heeft de heer Nikolaos Kotrokois de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van Griekenland te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België ter vervanging Op 1
^