B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000010117 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 6 december 2000 is machtiging verleend aan ***** der ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000002103 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000012966 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en modaliteiten van de erkenning van havenarbeiders in het Antwerpse havengebied type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000022889 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz type koninklijk besluit prom. 07/12/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000021612 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanstelling van een college van experten bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000002137 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 december 2000 wordt de heer Roland Pascal, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Brusselse Buitendiensten 2, Troon , met inga(...) Overeenkomstig de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000036204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk

decreet

type decreet prom. 01/12/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000036305 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende gelijkschakeling van de successierechten tussen samenwonenden en getrouwden

document

type document prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000014284 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Luchtvaart Examenkalender 2001 De data die in de onderstaande kalender worden vermeld, kunnen gewijzigd worden indien de omstandigheden het vereisen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Alle aanvragen De vergoeding voor

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre local de promotion de la santé du Huy-Waremme » voor de periode van 1 september 2000 tot 31 augustus 2005 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre Local de promotion de la Santé du Hainaut-occidental » voor de periode van 1 september 2000 tot 31 augustus 2005

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2001009005 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2000 wordt de heer De Bruycker, Peter, met ingang van 1 september 2000, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centra Overeen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000009014 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Seraing : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister va De kandidate

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2001009009 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Addendum In het Belgisch Staatsblad nr. 249 van 28 december 2000, pagina 43101 wordt in de bekendmaking van de benoeming van Mevr. Bourlet, J., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, als rechter « Zij i type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000009013 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, in werking tredend op 31 januari 2001, wordt de heer Leurs, A., griffier bij het vredegerecht van het kanton Genk, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen l Bij koninkli

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000016326 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C type vergunning prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000001054 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 6 november 2000 wordt de ve

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2001015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 11 december 2000 heeft de heer Mario Alberto Mastellari de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van Panama te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen. (..

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000008471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** medisch assistent voor Dienst Vreemdelingenzaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd. 1. ****, ****(...) 2. ****-**** type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000008469 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** technicus der **** (****/****) specialisatie de ongewervelde dieren voor het Koninklijk **** voor **** (****00087). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2001008002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attaché in **** resources voor federaal . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : ****, ****, ****(...) (...) type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000008477 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving van Nederlandstalige bedrijfsadviseurs (rang A1) voor het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (ANV00024). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proef(...) 1. Deck type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2001008000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** maatschappelijk assistent voor Binnenlandse Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot stage : ****, ****,(...) (...) type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2001008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attaché groep 1 **** industrieel ingenieur voor Ministerie van de **** **** (****99005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijk(...) ****, ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2001 numac 2000008476 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** burgerlijk bouwkundig ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect voor de Algemene Directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken . - **** ****(...) 1. ****, ****
^