B.S. Index van de publicaties van 12 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000001139 bron ministerie van binnenlandse zaken Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken Afschaffing van de vermeldingen van de burgerlijke staat op de verblijfsdocumenten en -titels afgegeven aan de vreemdelingen Aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk, De wet van Wat de vreemd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002035 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2001000001 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Schorsing Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt de heer Daniël Nuytinck geschorst in zijn ambt van burgemeester van de gemeente Assenede, arrondissement Eeklo, provincie Oost-Vlaanderen, voor één maand, met ingang van ( type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000014301 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de aanwijzing van gewone voorzitters van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Minister van Overheidsbedrijven en Participaties type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 12/01/2001 numac 2001002104 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000001143 bron ministerie van binnenlandse zaken Voordracht van burgemeester Bij koninklijk besluit van 20 december 2000, genomen met toepassing van artikel 13, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet, wordt om een nieuwe voordracht verzocht voor het ambt van burgemeester van de gemeente Hoeselt (... type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000012630 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000003789 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 26-55-4 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met betrekking tot de s type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000003791 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van de eventuele meerkost van de uitgaven verbo type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2001007000 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van landsverdediging en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2001002002 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000003790 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van de eventuele meerkost van de uitgaven verbo type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000003788 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan de uitvoering van het p

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000022917 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 14 december 2000, worden benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, de volgen Mevr. Debr type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000022897 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluiten betreffende de leden van de erkenningscommissie van geneesheren Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de neurologie Bij ministerieel besluit van 12 december 2000 wordt Dokter De Waele Jan, van Gent, doctor in de genees Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000012963 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning en verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 4 december 2000 word de erkenning verleend aan de cursussen van niveau I, ingericht door de « Université Bij m type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000036295 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaamse Bouwmeester type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000009384 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 22/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2001002001 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000014302 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de voorlopige aanwijzing van een voorzitter bij de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Minister van Overheidsbedrijven en Partic type ministerieel besluit prom. 22/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2001002000 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende de verdeling van sommige betrekkingen van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000036294 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van een adviescommissie voor experimenteel of vernieuwend jeugdwerk

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2001021021 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels, met zetel te 107 Deze za

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000001142 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2000, dat in werking treedt op 1 januari 2001, wordt de heer Paul Colson benoemd tot burgemeester van de stad Chimay, arrondissement Thuin, provincie Henegouwen. Bij konink Provincie Antw

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000053900 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Hodsssz, Stefania Hodsssz, Stefania, geboren te Budapest op 22 november 1916, ongehuwd Alvorens te b

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 05/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000021613 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de methode van waardering van de inbrengen en de bepaling van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbrengen in de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk genaamd « Paleis vo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2001009015 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000, dat in werking treedt op 22 januari 2001, is het aan de heer Lefebvre, J.-P. vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik eershal Bij koni

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000021622 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 23 november 2000 in zake het openbaar ministerie tegen J. Goekint en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Sche

verslag

type verslag prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000001116 bron ministerie van binnenlandse zaken Verslag van de activiteiten van het college van provinciegouverneurs van 1 september 1998 tot en met 31 augustus 1999 gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 januari 1995) A. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN PROVIN(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2000014299 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen Voor de ra

beslissing van de raad voor de mededinging

type beslissing van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 12/01/2001 numac 2001011018 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie Gezien de afwezigheid van beslissing van de Raad voor de Mededinging binnen de voorgeschreven termijn, worden volgende concentraties toelaatbaar geacht ove - Affaire
^