B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000003796 bron ministerie van financien Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000. - Sectie 16 « Landsverdediging » type wet prom. 15/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000003797 bron ministerie van financien Wet houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 - Sectie 15 « Internationale Samenwerking »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000021609 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de cellen van regeringscommissarissen en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van de cel van een regeringscomm type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000012627 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproduct type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 18/12/1986 pub. 13/01/2001 numac 2000001101 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden . - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001009022 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Bevordering door verhoging in graad Bij koninklijke besluiten van 18 december 2000 worden bevorderd tot gerechtelijke afdelingscommissaris : - bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - met i - de heren Be type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000003795 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000003798 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000002130 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000012635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de koekjesfabrieken en de onder type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000022926 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot instelling van een Hoge Raad voor de Antropogenetica type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000010093 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1999 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Brussel type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000022924 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Vlaams Huisartsen Navormingsinstituut type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000022925 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgische Werk tegen Kanker voor het opmaken en het bijhouden, gedurende het jaar 2000, van een register van de nieuwe kankergevallen in België type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000001105 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten van 11 december 1998 betreffende de vermindering van de arbeidsduur bepaald in artikel 48 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenh

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001123 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 1998 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de rijkswacht en van de algemene politiesteundienst inzake de gu

decreet

type decreet prom. 08/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2001035012 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/07/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000001095 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PZ 5 betreffende de financiële hulp voor de ondersteuning van pilootpolitiezones. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2000021623 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beslissing van 28 september 2000 in zake M. Cordier en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 2 oktobe « 1. S type bericht prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001011000 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 00/0057 KPN Mobile International B.V./Orange International Ltd. Op vrijdag 22 december 2000 ontving de Raad voor de Mededinging Volgens de aanme type bericht prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001011017 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 01/0001 ISS Europe A/S Randstad Holding N.V. Op 5 januari 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogd Volgens de aanme

erratum

type erratum prom. 12/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2001014001 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 betreffende de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001029000 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Hulpverlening aan de Jeugd Nationale orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 november 2000, wordt tot Ridder van de Orde van Leopold II benoemd : De heer WATRICH Ranginneming op type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001029001 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 november 2000, worden tot Ridder van de Orde van Leopold II benoemd : Mevr. EECKHOUT, Nicole Rita Marie, Administratief Ranginneming op type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001009012 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Wetenschappelijke Raad. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2000 worden benoemd als lid van de Wetenschappelijke Raad van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Mevr. Leri

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001009018 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Openstaande plaats. - Bekendmaking van een openstaande plaats van vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 wordt een betrekking De vert type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001008006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technici der vorsing (rang 20) (m/v) voor de Koninklijke Bibliotheek van België Er is momenteel één vacante betrekking. Een reserve, met geldigheidsduur van één jaar, zal aangeleg(...) Toelaatbaarheidsvereisten op 27

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001019007 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de samenstelling van wervingsreserves van tweetalige typisten De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de samenstelling van wervingsreserves van tweetalige typisten. 1. Toelaatba De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001009023 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 9 januari 2001, dat in werking treedt op 15 januari 2001, is aan Mevr. Coninsx, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, nationaal magistraat, opdracht geg Het ber

verslag

type verslag prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2000001114 bron ministerie van binnenlandse zaken Verslag van de activiteiten van het College van provinciegouverneurs van 1 september 1999 tot en met 31 augustus 2000 A. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN PROVINCIEGOUVERNEURS Nederlandse taalgroep : de heer H. (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001019008 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van drukkers met een in het Frans gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de aanwerving en de samenstellin I. Toel

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001008012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (rang 26) voor SELOR - Ministerie van Ambtenarenzaken Een reserve, met geldigheidsduur van één jaar, zal aangelegd worden met een maximum van 8 geslaagden. Indien er voor de toekenning v(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001008005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor selecties Federale Overheid Een reserve, met geldigheidsduur van één jaar, zal aangelegd worden met een maximum van 40 geslaagden. Indien er voor de toekenning van de la(...) Toelaatbaarhe type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001008011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige adviseurs-economisten (rang 12) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Een reserve, met geldigheidsduur van twee jaar, zal aangelegd worden met een maximum van 10 geslaagden. Indien er voo(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001008010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige technici der vorsing (m/v) (rang 20) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie - Ministerie van Middenstand en Landbouw Een reserve, met geldigheidsduur van één jaar,(...) Toelaatbaarheidsvereisten : - type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie te Gembloux - Ministerie van Middenstand en Landbouw Een reserve, met geldigheidsduu(...) Toelaatbaarheidsvereisten : type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie te Gembloux - Ministerie van Middenstand en Landbouw Een reserve, met geldig(...) Toelaatbaarheidsvereisten : - Burge type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2001 numac 2001008009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige technici der vorsing (m/v) (rang 20) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie te Gembloux - Ministerie van Middenstand en Landbouw Een reserve, m(...) Toelaatbaarheidsvereisten : - Burger van de Europese
^