B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4°, van de nieuwe gemeentewet type wet prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2000022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april (... type wet prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te New Delhi op 31 oktober 1997 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000022921 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000011501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001009031 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Bevorderingen door verhoging in graad Bij koninklijke besluiten van 14 december 2000 worden bevorderd tot gerechtelijk afdelingscommissaris : - bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen : - met i - de heer V type koninklijk besluit prom. 10/11/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000011503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Suikernijverheid en -derivaten type koninklijk besluit prom. 10/11/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000011500 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2000022907 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 a Het type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2000022906 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De b type koninklijk besluit prom. 10/11/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000011502 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Suikernijverheid en -derivaten type koninklijk besluit prom. 04/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000022920 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000012720 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de l type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000012919 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001027003 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 november 2000 wordt het opschrift en artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 juli 1997 tot erkenning van de « s.a. Olea » als exploitant van een installatie voor de verzameling, voorbehandeling en Bij m type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000014305 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van attesteringsinstanties voor de CE-markering van overeenkomst van de bouwproducten type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000022902 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die melatonine bevatten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/10/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000036304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan de Koning Boudewijnstichting in het kader van het project maatschappelijk verantwoord ondernemerschap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001035015 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 betreffende de profylaxe van besmettelijke ziekten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001027007 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001027001 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een gratis vervoerbewijs voor de 65-plussers op het net van de openbare vervoersmaatschappijen van het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 12/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van het Europees Akkoord houdende de associatie tussen de Europese Gemeenschappen en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slowakije, anderzijds, om rekening t type decreet prom. 12/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van het Europees Akkoord houdende de associatie tussen de Europese Gemeenschappen en haar Lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, om rekening te houden met type decreet prom. 12/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het dopingverdrag en zijn bijlage, gemaakt te Straatsburg op 16 november 1989 type decreet prom. 12/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van het Europees Akkoord houdende de associatie tussen de Europese Gemeenschappen en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, om rekening te ho type decreet prom. 12/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van het Europees Akkoord houdende de associatie tussen de Europese Gemeenschappen en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, om rekening t type decreet prom. 12/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van het Europees Akkoord houdende de associatie tussen de Europese Gemeenschappen en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, om rekening t

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001021026 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij zes vonnissen van 4, 11 en 25 oktober en 8 en 22 november 2000 in zake respectievelijk S. Amasihohu, M. Lindner, M. Doe, M. Robleh Reali, M « Sche

document

type document prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2000022913 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen van 11 december 2000 De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, die heeft vergaderd onder het voorzitterschap van de heer G. PERL, heeft op 11 december 2000 het volgende akkoord geslot A. Acc type document prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001016000 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux Te begeven betrekking De betrekking van hoofd van een departement is te begeven, met ingang van 1 november 2000, bij het Departement « Biologische bestrijding en fytogenetische bron(...) Dit departemen type document prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001040811 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der Industriële Productieprijzen van de maand november 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand november 2000 156,19 punten (...) Het definitief inde type document prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001021033 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Gerpinnes. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Antoine, Fernand. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Gerpinnes : Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentes (...) type document prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001021034 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Wezembeek-Oppem. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Peeters, Richard. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Wezembeek-Oppem : Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op h (...) type document prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001009028 bron ministerie van justitie Rechterlijke Macht. - Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 20 december 2000 heeft de heer De Vel, Ch., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, voor vast aangewezen tot kamervoorzitter op datum van 30 se (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001022001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Schorsing door de Raad van State Het arrest nr. 91.258 van de Raad van State van 30 november 2000 schorst de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 22 april 1999 waarbij Mevr. Nadine Merchiers tot administrateur-generaal van de Dienst (...

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001021019 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Deelneming aan een "Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling", programma "Duurzaam beheer van de No I. Inleiding De Minist

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2000022890 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren ter kennis gebracht dat de betrekking van adviseur-generaal op de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volk(...) Deze betrekkin type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2000016354 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen Openstaande plaats van : - raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Luik; - rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te De betrokken type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001009029 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hasselt : 1 De kandidaat voor het ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende br(...) (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001009026 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 9 van 11 januari 2001, blz. 720, Franse tekst, achttiende alinea, moet gelezen worden als volgt : « - la désignation de M. Lenoir, J., juge au tribunal de première instance de Charleroi, au type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001009030 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2000, dat in werking treedt op 31 januari 2001, is Mevr. Schandevyl, F., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001014003 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie krachtens artikel 19,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001000009 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 13 De vergu

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001009017 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 91.192 van 30 november 2000 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 29 januari 1996 waarbij Eric Brasseur wordt bevorderd tot directeur bij het hoofdbestuur van het Ministerie van Just (... type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001027002 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 90.729 van de Raad van State, Afdeling Administratie, XIIIe Kamer, van 9 november 2000 vernietigt artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 1994 to (...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 12/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begrotingsfondsen, het onderwijs en de schoolgebouwen

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2000022930 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij konink De heren type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2000022912 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij konin de here

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001000018 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij type erkenning prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2001000017 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 16/01/2001 numac 2000011534 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hiernavolgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs, bi(...) Opmerkinge
^