B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 bron diensten van de eerste minister Wet tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type wet prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001040210 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 OKTOBER 2000 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2000012956 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2000012994 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1988 bet type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001009004 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2000040002 bron ministerie van financien Muntfonds Stand van het Muntfonds op 31 december 1998 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst Voor de ra type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001011015 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2000012955 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de specifieke inspanning voo type koninklijk besluit prom. 13/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001011016 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001009043 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Israëlitische eredienst Wijziging van de benaming van een synagoog Bij koninklijk besluit van 7 januari 2001 wordt de benaming van de Israëlitische Hoofdsynagoog te Antwerpe (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001009038 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 20 december 2000 is de heer M. Corbeels benoemd tot secretaris bij de bestuurscommissie bij de gevangenissen te Vorst en Sint-Gillis, ter vervanging van de heer M. (...

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001035014 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001027006 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse regering tot wijziging van Titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat betreft de controles op de opslag van ontvlambare vloeistoffen en de installatie en de uitbating van benzinestations

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2000029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Benoeming Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2000 worden respectievelijk benoemd tot werkend en plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie : Als lid De heer Jac type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/11/2000 pub. 17/01/2001 numac 2000029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies inzake etische gedragsregels voor de hulpverlening aan de jeugd ter vervanging van een ontslagnemend lid

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2000003792 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen. - Sector kadaster. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 14 november 2000 worden, met ingang van 1 september 2000, de hiernavermelde personeelsleden tot eerstaanwezend inspect Voor de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001000031 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2000, dat in werking treedt op 1 januari 2001, wordt de heer Bernard Anselme benoemd tot burgemeester van de stad Namen, arrondissement Namen, provincie Namen. Bij koninkl Provincie Ant

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001009039 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen De volgende vacature, opengevallen voor 2 augustus 2000, zal worden opgevuld volgens de bepalingen van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek zoals ze van toepassing waren voor de inwerkingtreding v - plaat

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2000007337 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2001 1. Selectie- en kwalificatieproeven zullen plaats vinden voor een werving van kandidaat-vrijwilligers in het jaar 2001. 2. Verdeling van de opengestelde plaatsen : a) K Voor de raadpl type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2000007339 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2001 1. In 2001 zal een bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in het bezit van een universitair diploma of van het hoger onderwijs lange type plaatsvinden. 2. a) De leeftij De kandida type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2000007336 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2001 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal in 2001 een selectiewedstrijd organiseren voor kandidaat-beroepsonderofficieren. 2. Studievoorwaarden Normale werving. a) De kandidaat-be b) De kandidaat type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2000007335 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-officieren korte termijn in 2001 1. In 2001 zal een werving van kandidaat-officieren korte termijn plaatsvinden. 2. a) De inschrijvingen worden afgesloten op 1 juni 2001 . b) De kandidaten moe(...) c) Leeftijdsvoorwaarden. Kan geen type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2000007338 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2001 1. In 2001 zal een werving van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende vormingscyclussen plaatsvinden : a) Koninklijke Militaire School, 156 e Polytechnische promotie; b) Koninklijke Militaire Scho

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001009033 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000, in werking tredend op 6 februari 2001, wordt de heer Van Mulders, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pe Bij koninkl

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001000024 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel **** **** he type vergunning prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001000011 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 9 nove « Wordt type vergunning prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001000015 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 13 decem (...

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2001003021 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut v

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/01/2001 numac 2000010171 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 316 15 december 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december 2000 betreffende de instelli(...) Verordening (EG)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 19/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001003022 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 19/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001003019 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 19/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001003018 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^